"rootPage" is not defined.

Grundskola

I Kiruna kommun finns totalt sexton grundskolor varav tolv är kommunala skolor och två är sameskolor. På de flesta grundskolor med förskoleklass och årskurserna 1-3 finns även fritidshem i samma lokaler.

När en elev ska börja i förskoleklass eller grundskolan i Kiruna anvisar kommunen vanligtvis eleven till den grundskola som ligger närmast elevens bostad. Det fria skolvalet innebär att elevens vårdnadshavare kan välja att ansöka om att eleven ska få gå i en annan skola än den som kommunen anvisar till. Det kan vara en annan kommunal skola, en fristående skola eller sameskolan. Viktigt att tänka på om man väljer att skriva in sitt barn i en annan skola än den som kommunen anvisar till är att eleven kanske inte blir beviljad skolskjuts om det är långt till skolan. Information om rätt till skolskjuts/hur man ansöker om skolskjuts finns att läsa på sidan Skolskjutsar.

Om ni vill skriva in ert barn i sameskolan tar ni kontakt med sameskolstyrelsen Länk till annan webbplats..

Om ni vill skriva in ert barn i en fristående skola kontaktar ni den aktuella skolan. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas sida under Grundskolor.

Om ditt barn går i en av kommunens skolor, men ni vill byta skola eller om ni vill skriva in ert barn i en av kommunen skolor ska ni ta kontakt med den nya skolans rektor samt anmäla detta via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. (Alternativt genom att fylla i blanketten inskrivning av elev , 115.2 kB. och skicka eller lämna in till den skolenhet där ni önskar en plats.)

Byten mellan kommunens skolor görs under specifika bytesperioder. Vid byte kommande hösttermin ska ansökan vara oss tillhanda senast den 15 april och vid byte kommande vårtermin ska ansökan vara oss tillhanda senast den 15 oktober. Skolbyten görs alltså inte under innevarande termin.

I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolplikt gäller för alla barn från hösten det år de fyller 6 år. I vissa fall kan skolplikten skjutas upp om det finns särskilda skäl. Om vårdnadshavare istället vill tidigarelägga sitt barns skolgång ett år kan man begära det hos kommunen. Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde året, eller om eleven går i specialskolan, det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolgången. Även om skolplikten upphört har man som elev rätt att slutföra den högsta årskursen.
På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikt och rätten till utbildning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på SPSM:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om man har barn i skolåldern och ska flytta till Kiruna kommun behöver man hitta en ny skola för sitt barn. Det görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller blanketten inskrivning av elev. , 115.2 kB. Blanketten kan även erhållas via respektive grundskolas placeringsassistent eller kultur- och utbildningsförvaltningens expedition. Ytterligare information finns under rubriken Val av skola/Anvisad skola här ovan.

Om man planerar att flytta från Kiruna så behöver man ta kontakt med den nya hemkommunen för att hitta en skolplats åt sitt barn. Man behöver också anmäla till barnets nuvarande skola att man tänker flytta eller byta skola. Detta görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. eller på särskild blankett. Blankett kan erhållas via respektive grundskolas placeringsassistent eller kultur- och utbildningsförvaltningens expedition. 

Planerar man att flytta utomlands eller stanna utomlandas under en längre period måste detta anmälas till kommunen. På sidan Grundskola utomlands finns mer information om detta samt vad som gäller avseende skolplikt och barnets rätt till utbildning.

Utöver den ordinarie undervisningstiden har alla elever i Kirunas kommunala skolor möjlighet till extra stöd och hjälp av lärare. Denna verksamhet kallas Läxgruvan och organiseras av respektive skola. På Läxgruva kan man till exempel få hjälp med läxor eller annat skolarbete som man inte hunnit med under lektionerna kanske på grund av att man varit sjuk.

Från och med höstterminen i årskurs 6 ska eleverna i grundskolan ha betyg varje termin utifrån betygsskalan F till A, där F står för ej godkänt resultat, E står för den lägsta graden av godkända resultat och A utgör den högsta måluppfyllelsen. Som underlag för betygen ska läraren använda sina bedömningar av elevens måluppfyllelse i förhållande till kriterierna i läroplanen. Om läraren bedömer att det finns risk för att en elev inte kommer att uppnå det lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.
På Skolverkets hemsida finns information om betyg och bedömning Länk till annan webbplats. samt en film om hur betygsättningen ska gå till Länk till annan webbplats.. Där kan man även hitta information om timplanen och kursplanerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ämnesvis med kriterier för bedömning och betyg i grundskolans läroplan Lgr 22.

 

Om ert barn har behov av specialkost är det viktigt att skolan får information om detta. Information om hur ni ska göra detta finns på sidan Mat, lunch

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson