Besparingar inom måltidsverksamheten

En kvinna häller smet i en långpanna.
Foto: Jörgen Medman

Kultur- och utbildningsnämnden har ålagt måltidsverksamheten besparingar för att minska kostnaderna och hålla budgeten i balans. Därför genomförs ett antal olika besparingsåtgärder inom förskola, grundskola, fritids och äldreomsorg under 2024.

Frågor och svar om besparingarna

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om ett antal besparingsåtgärder den 14 december 2023.

Beslutet innebär att Kiruna kommun

  • erbjuder enklare mellanmål i grundskolans fritidshem och i förskolan.
  • serverar måltidsdryck till lunch i grundskolan och förskolan enligt livsmedelverkets rekommendation. Det betyder att vatten ersätter mjölk.
  • byter ut maträtten ugnsstekt lax till ett billigare alternativ i grundskolan och förskolan.
  • enbart serverar efterrätter i äldreomsorgen under helger, och inte varje dag som tidigare. Detta gäller inom hemtjänsten. På de särskilda boendena kommer det att serveras en mindre efterrätt under vardagar, medan helgernas efterrätter behålls som de är.

Måltidsverksamheten är ålagda besparingar för att minska kostnader och för att hålla budget i balans.

Måltidsverksamheten påverkas kraftigt av hög inflation med medföljande ökade kostnader för livsmedel och förbrukningsmaterial. Omvärldsläget gör kostnadsutvecklingen oviss, men livsmedelspriserna bedöms inte minska till nivåer innan den höga inflationen inom en nära framtid.

Skolmåltiden är lagstadgad (10 kap. 10 § skollagen), den ska vara kostnadsfri och näringsriktig. Förskolans måltider regleras av barnkonventionen. Barn har rätt att få näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning, rent dricksvatten samt undervisning i näringslära (artikel 24, 2 c och e). Måltidsverksamheten ser således inga andra möjligheter till besparingar än de beslutade.

Åtgärderna påverkar inte näringsvärdet i måltiderna. Kiruna kommun följer Livsmedelverkets rekommendationer och lagstiftningen inom området (skollagen och barnkonventionen). Det innebär att elever och barn fortfarande kommer att ha möjlighet att få fullvärdiga måltider. Måltiderna håller hög kvalitet trots besparingarna.

Besparingsbeslutet om efterrätter till äldreomsorgen medför inte några konsekvenser för måltidernas näringsriktighet. Måltiderna har hög kvalitet. Efterrätterna tillför däremot extra energi och är en uppskattad guldkant för de äldre.

Du kan mejla klagomål till kultur-utbildning@kiruna.se eller kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen på telefon 0980‑703 60.

Det har flera orsaker. Livsmedelssäkerhet och spårbarhet är viktigt till att börja med. Kiruna kommun behöver säkerställa att hela leverantörskedjan fram till våra kök är säker för att kunna trygga måltiderna. Det handlar exempelvis om hur kylvaror hanteras hela vägen från producent till kök.

Spårbarheten är avgörande för att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet. Genom spårbarhet ska en verksamhet kunna följa en produkts väg genom livsmedelskedjan från produktion till konsumtion. Därför är det viktigt att skolköken följer spårningsprinciperna och regler kring livsmedelssäkerhet för att säkerställa att livsmedel hanteras säkert och att det blir tydligt varifrån livsmedel kommer.

När det gäller frågan om sponsring av skolor och förskolor, till exempel i form av privata bidrag för inköp av livsmedel, är den juridiska situationen oklar. Sponsringen måste vara förenlig med skollagstiftningen, men också med lagen om offentlig upphandling, samt förvaltnings- och kommunalrättsliga författningar. Vi behöver därför utreda frågan om sponsring av kommunal kärnverksamhet närmare.

Vi behöver även väga in likvärdigheten mellan förskolor och skolor, och mellan avdelningar. Vad innebär det till exempel om mjölk serveras till lunchen på vissa avdelningar och enheter, men inte på andra. Eller att en del barn på en avdelning dricker mjölk till lunch, men inte andra eftersom föräldrarna inte har råd.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin