Bolaget 11:2, del av, Lombolo 12:1, Lombiaviadukten

Översiktskarta för del av Bolaget 11:2, Lombolo 12:1, Lombiaviadukten. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Flytt av kyrkan

Syftet med detaljplanen är att ersätta Lombiaviadukten med en ny trafiklösning. Detaljplanen bekräftar befintlig markanvändning och möjliggör en T-korsning med infart från Lombololeden till Värmeverksvägen samt passager för fotgängare och cyklister där det tidigare varit viadukter.

Planförslaget stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014 samt översiktsplan för Kiruna från år 2018.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti