Stenbrottet 2:1, Nunasvaara

Kartbild som visar planområdet
Planområde ungefärligt markerat med röd streckad linje.

Gruvindustri

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gruvindustri samt skapa möjlighet för transport till och från gruvområdet. Ambitionen är att minimera påverkan på övriga berörda riksintressen samt kringmiljön.

Detaljplanen avviker i delar från översiktsplanen för Kiruna kommun 2018 samt fördjupad översiktsplan för Rovasuanto 1979.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

När skickar kommunen ut handlingar?
Kommunen skickar ut handlingar under samrådet, under granskningen och vid antagandet om man sakägare inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Vi kan också skicka ut kallelser till samrådsmöten vid behov. Alla handlingar som kommer från kommunen är märkta med kommunens logotyp och har information om vilken handläggare man kan kontakta i ärendet.

Är det någon skillnad på de handlingar som tas fram för tillstånd för gruvbrytning och de handlingar som ligger till grund för en detaljplan?
De handlingar som tas fram för tillstånden omfattar i allmänhet större områden och är mer inriktade på den verksamhet som just det sökande företaget ska bedriva.

I detaljplanen utreds om markanvändningen är lämplig för det sökta ändamålet, i det här fallet, gruvindustri.

Många av de utredningar som gjorts för tillståndsansökningarna kan återanvändas i planarbetet men avgränsningen måste vara tydlig till planområdet. Man tittar också på faktorer utom planområdet som påverkar eller påverkas av den användning som ska bedrivas inom planområdet.

Hur vägs de olika riksintressena mot varandra?
Etableringens lämplighet utreds under detaljplaneprocessen för att kunna göra en rättvisande bedömning grundat på fakta. Detta betyder inte att planen vinner laga kraft. Kommunstyrelsen har ansett att det är lämpligt att pröva marken, så får de ta ställning till det vid antagande när vi har utrett området. Det är Länsstyrelsens roll att göra avvägningen mellan de olika riksintressena och kommunen för dialog i de olika planskedena med dem.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi