Tuolluvaara 1:1 del av, Kiruna 1:173 del av

Illustration över planområdet
Illustrationsbild över planområdet

Samlingslokaler, bostäder, kontor, natur med mera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt utveckling av Kirunas nya stadskärna, genom att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter som samlingslokaler, bostäder, kontor, parkering, samt parkmiljöer. Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild med blandade funktioner.

Detaljplanen överensstämmer med den för Kiruna kommun antagna fördjupade översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari