Utbildningar och tjänster

Räddningstjänsten arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

En utbildning hos Räddningstjänsten är en bra förebyggande investering som ökar verksamhetsansvarigas och enskildas förmåga att skydda sig mot olyckor.
Skulle en olyckshändelse ändå inträffa, har praktiska övningar ökat möjligheten att avvärja eller begränsa uppkomna skador.

Vi erbjuder företagsanpassade tjänster och utbildningar inom brandsäkerhet och sjukvård. De externa utbildningarna vänder sig till kommunala verksamheter, företag, vårdinrättningar och andra myndigheter. Vi erbjuder även kostnadsfri information till ideella föreningar och organisationer, om brandskydd och skydd mot olyckor.

Våra instruktörer är yrkesverksamma brandmän med gedigen erfarenhet.

Vi anpassar kurserna till dina speciella behov, önskemål och förutsättningar för att du ska få största möjliga utbyte och behållning.

 

Maila din förfrågan till räddningstjänstens utbildningsmail: utbildning_rtj@kiruna.se

Vi erbjuder olika typer av brandskyddsutbildningar för olika behov. Brandskyddsutbildningarna är riktade till företag, föreningar och andra organisationer.

Brandskyddsutbildningarna ger dig grundläggande kunskaper om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga dem, samt förbättra förmågan till självskydd och egen första insats. En grundläggande brandskyddsutbildning är lämplig för alla och ingen förkunskap krävs.

För att ert brandskydd ska vara tillräckligt är det viktigt med ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder informationsdagar för företag, föreningar och andra organisationer. Ni får lära er om vikten av att arbeta aktivt med ditt brandskydd och lära er hur ni ska bygga er organisation och göra kontroller av det interna brandskyddet. Informationen är lämplig för företagsledningar, brandskyddsansvariga och de personer som ska genomföra kontroller av brandskyddet. 

De utbildningar vi erbjuder är:

 • Allmän brandutbildning
 • Brandskydd på arbetsplatsen
 • Systematiskt brandskyddsarbete/Information
 • Utrymningsövning

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför.

Räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen erbjuder utbildning i Heta Arbeten. Kursen är under en heldag från kl 8-16 och hålls i Räddningstjänstens lokaler.  Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Räddningstjänsten förbehåller sig rätten att ställa in kursen om antalet deltagare understiger 6 st.

Vi erbjuder utbildning i första hjälpen och hjärt- lungräddning.

Sjukvårdsutbildningarna ger dig en bra grund att stå på när du skall ta hand om en allvarligt skadad eller sjuk person. Du får lära dig vad du skall göra om en person i din närhet drabbas av en olycka eller hastigt insjuknande. 

Kurserna följer HLR-rådets program och leds av någon av våra duktiga instruktörer. Under kursen varvas teoretisk genomgång med praktisk övning. Efter genomförd utbildning erhåller varje kursdeltagare ett kursbevis.

De utbildningar vi erbjuder är:

 • Grundläggande HLR med hjärtstartare
 • Barn- HLR
 • Första hjälpen

Detta är ett informationstillfälle som beskriver hur ni kan starta upp ett Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA). Informationen riktar sig till chefer och brandskyddsansvariga på arbetsplatser.

Räddningstjänsten erbjuder utbildning i att förhindra och hantera olyckor och kriser för skolans alla åldersgrupper.

Som ett led i Räddningstjänstens arbete med att stödja den enskilde att förhindra och hantera olyckor och kriser, tillhandahåller vi kostnadsfri utbildning till barn och unga inom skolans alla åldersgrupper. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får möjlighet att utveckla sitt riskmedvetande och sina kunskaper, för att öka sin förmåga att hantera olyckor och risker i sin vardag liksom allvarliga händelser och kriser. MSB tillhandahåller även utbildningsmaterial kostnadsfritt för dessa utbildningar. dessa går att beställas direkt från MSB:s hemsida eller så får ni dem från oss på Räddningstjänsten.

Utbildningarna vi erbjuder är:  

 • Utbildning till Förskolan
 • Brandkunskap för åk 2
 • Brandkunskap för åk 5 
 • Brandkunskap för åk 8
 • Utbildning för Gymnasiet
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Theodor Sild Wallenberg