Om räddningstjänsten

Räddningstjänsten har till uppgift att förebygga olyckor samt att ha en operativ utryckningsverksamheten för skadeavhjälpande insatser. Med detta menas insatser vid olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på:

  • Människor
  • Egendom
  • Miljö

Räddningstjänsten är även en tillsynsmyndighet ur brandskyddssynpunkt och är även sakkunnig i kommunens plan- och byggärenden, information om sotning och brandskyddskontroll samt annan rådgivning.

I den operativa verksamheten ingår att kunna agera i många olika situationer såsom brandbekämpning, trafikolyckor, vattenlivräddning, skogsbrandsläckning, insatser vid kemikalieolyckor mm.

Den utryckande styrkan i Kiruna kommun består av heltidspersonal, deltidspersonal och frivilligt engagerad personal i brandvärn.

Sammanlagt i kommunen finns det dygnet runt alltid 19 brandmän och befäl i beredskap för att rycka ut vid olyckor som inträffar inom kommungränserna.

Räddningstjänsten har även sammarbetsavtal med grannkommunerna i Norge, Finland och Sverige om bistånd vid räddningstjänst.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson