Stöd till familjen

Stöd till familjen inriktar vi arbetet mot barn i åldern 0-13 år, mot ungdomar mellan 13-20 år samt familjerätt.

Under pågående utredning hos socialförvaltningen dokumenteras adekvata uppgifter av socialsekreteraren. Man har rätt att själv ta del av denna dokumentation.

Dessa uppgifter är sekretessbelagda och lämnas inte ut till obehöriga utan ditt medgivande.

All personal som arbetar på socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Oavsett vem som tar kontakten med Barn och familjegruppen, är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete.

Barn och familjegruppen kan vara ett redskap för att stärka nätverket runt en familj. Vårt arbete sker alltid med barnet i fokus.

Om ni har problem i familjerelationerna eller med barn och tonåringar kan ni vända er till Barn- och Familjegruppen med allt från enkla problem till allvarliga problem, som misstanke om övergrepp och drogproblem m.m.

Det kan ibland räcka med några samtal med familjen, men även andra stödåtgärder kan ges som att förmedla kontaktperson, stödfamilj eller hjälp med barnen vid enstaka tillfällen samt familjerådslag, nätverksmöten.

Vårt uppdrag är att bevaka alla barns behov av skydd och omsorg.

Barns Behov I Centrum (BBIC) är en arbetsmetod som används i stora delar av Sveriges kommuner. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer.

Skolfrånvaro kan vara en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Kontakta receptionen på individ och familjeomsorgen (IFO) eller mottagningshandläggare.

Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal, där syftet är att föräldrarna ska nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten upprättar avtal och överrenskommelser i dessa frågor, där föräldrarna så önskar.

På uppdrag av domstol genomför vi utredningar i vårdnad, boende och umgängesmål.

Familjerätten arbetar även med vissa faderskapsärenden.

Kontakta handläggare familjerätt.

Separation eller skilsmässa där barn är inblandade kan leda till en vårdnadstvist, konflikter mellan parterna och/eller en personlig kris när alla praktiska saker som måste åtgärdas i en separation kommer till ytan. I dessa fall finns det hjälp att få.

När ett beslut om separation eller skilsmässa har tagits är det många praktiska beslut som måste tas, speciellt om det finns barn i familjen. 

Har ni minderåriga barn i familjen är det enligt lag en betänketid på sex månader innan skilsmässoprocessen startas för att ni ska komma fram till att det verkligen är detta steg ni vill ta. För att få stöd och hjälp i er relation kan ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivare:
Gunilla Cederholm Wilhelmsson
Telefon: 076-82 70 120, 0980-756 40
Telefon vardagar kl. 09.00-16.00. Lämna telefonnummer och namn om ni inte får svar direkt så kontaktas ni inom 1-2 arbetsdagar. Möjlighet finns även till bokade rådgivningssamtal via telefon eller Skype.


Innan en adoption kan genomföras krävs ett medgivande från socialnämnden. Familjehemssekreteraren genomför en utredning av den blivande adoptivfamiljen som underlag för socialnämndens beslut.

Kontakta familjehemssekreteraren.

Om modern är ogift, sammanboende och paret är övertygade om att barnet är deras gemensamma sker en enklare utredning om faderskapet. Föräldrarna kan välja om de vill komma och skriva under faderskapshandlingarna före eller efter barnets födelse.

Kontakta handläggare familjerätt.

Om du och ditt barn behöver hjälp av andra vuxna kan du ansöka om en kontaktfamilj eller ett familjehem för ditt barn.

Vid behov av kontaktfamilj eller familjehem kontakta mottagningshandläggare.

Intresserad av att bli kontaktfamilj eller familjehem?

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall