Vuxengruppen

Vuxengruppen arbetar med vuxna som har problem med missbruk och beroende, ekonomi eller psykiska funktionshinder.

Målsättningen för enheten är att erbjuda människor adekvat hjälp tillsammans med anhöriga och andra närstående personer. Efter en utredning klargörs eventuell insats, vilken kan bestå av råd och stöd i olika former, behandling, eller ekonomisk hjälp.

Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att uppnå en skälig levnadsnivå har rätt till försörjningsstöd.

Riksnormen fastställs årligen av regeringen, finns införd i socialtjänstlagen. Normen är den summa som skall räcka till hushållets skäliga kostnader.

I ansökan för försörjningsstöd behöver du styrka dina inkomster och utgifter.

 • Kontoutdrag för samtliga bankkonton tre månader tillbaka.
 • Vid anställning; inkomstspecifikation, som styrker inkomsterna under de senaste tre månaderna
 • Vid arbetslöshet; daganteckning och individuell handlingsplan stämplat av handläggare på arbetsförmedlingen. 
 • Vid sjukskrivning ska kopia på läkarintyg bifogas.
 • Kopia på självdeklaration

Bifoga även kopia på handlingar som styrker dina utgifter, exempelvis hyresavi och hyreskontrakt vid åberopad hyreskostnad, faktura avseende elkostnad, kvitto el faktura på vårdavgifter och/eller receptbelagd medicin samt kopia på övriga handlingar som styrker de kostnader du avser att ansöka om bistånd för.

Förmögenhet i form av banktillgodohavanden, aktier eller obligationer skall redovisas. Det gäller även fasta värden ex. fritidshus och bil. Realiserbara tillgångar och sparade medel måste först tas i anspråk innan man kan erhålla bistånd.

Till besöket medtag legitimation.

Kontakta reception IFO.

I blankettarkivet finns ansökningsblankett för försörjningsstöd.

Blankettarkiv

Utöver riksnormen kan bistånd beviljas till följande skäliga kostnader:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Akut tandvård
 • Glasögon
 • Fackavgift
 • A-kassa

Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt, är vad en låginkomsttagare på orten normalt har råd att kosta på sig.

Du måste aktivt försöka bli självförsörjande. Bland annat innebär det att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och acceptera de åtgärder som Arbetsförmedlingen erbjuder samt att på egen hand aktivt söka arbete,

Är du ej arbetsför, ska du vara sjukskriven.

I vissa fall är du skyldig att minska behovet av bistånd, till exempel sänka onormalt höga kostnader för din bostad. Har du rätt till andra ersättningar/bidrag behöver du söka dessa då rätt till andra ersättningar/bidrag går före rätt till bistånd.

Alla nettoinkomster skall räknas bort från normbeloppet, till exempel:

 • Lön/arvode
 • Barnbidrag inklusive flerbarnstillägg
 • Sjuk/aktivitetsersättning
 • Pension
 • Sjukpenning
 • Bostadsbidrag inklusive eventuell retoaktiv utbetalning
 • Underhållsbidrag
 • Underhållsstöd/utfyllnadsbidrag
 • UG/KPU-ersättning
 • Studiestöd
 • A-kassa/ALFA
 • Vårdbidrag -skattepliktig del
 • Föräldrapenning
 • Skatteåterbäring
 • Livränta/försäkring
 • Studiestöd
 • Övriga inkomster

Om inkomsterna förändras under perioden med ekonomiskt bistånd är du skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Oriktiga uppgifter om din ekonomi kan leda till åtal för bedrägeri.

Föräldrarna är försörjningsskyldiga för sina barn så länge gymnasiala studier pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Avslutas/avbryts gymnasieutbildningen och ungdomen är fyllda 18 år upphör föräldraansvaret.

Förutsättningar till bistånd prövas enligt förutsättningar ovan. Vid beslut tas hänsyn till barnets bästa.

Du kan göra en förenklad beräkning om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd genom att följa länken nedan. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte.

Gör en provberäkning Länk till annan webbplats.

Under pågående utredning hos socialförvaltningen dokumenteras adekvata uppgifter av socialsekreteraren. Man har rätt att själv ta del av denna dokumentation.

Dessa uppgifter är sekretessbelagda och lämnas inte ut till obehöriga utan ditt medgivande.

All personal som arbetar på socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Om du får avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd, helt eller delvis, har du rätt att begära omprövning av beslutet hos socialnämnden, som gör en förnyad bedömning.

Om beslutet kvarstår, kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Ärendet skall ha inkommit till socialnämnden senast tre veckor efter det att du fått beslutet. Vid behov kan socialförvaltningen vara behjälplig med skrivelsen i samband med överklagan.

I missbruksgruppen gör man utredningar efter ansökningar och anmälningar och tar beslut om bistånd utifrån den enskildes behov.

Biståndet kan bestå av samtalskontakter, kontaktmannaskap, öppenvårdsbehandlingar samt uppföljningar av dessa, vård i behandlingshem m.m.

Huvudsakligen görs samtliga bedömningar i samverkan med den enskilde.

Kontakta receptionen på individ och familjeomsorgen (IFO).

Socialpsykiatrin i Kiruna kommun vänder sig till personer med psykisk ohälsa som behöver stöd/hjälpinsatser i sin livssituation för att öka möjligheten till ett självständigt liv med gemenskap och delaktighet i samhället.

Målsättningen med hjälpinsatserna är att utveckla individens möjligheter till att leva ett självständigt liv. Alla stöd/hjälpinsatser avgörs utifrån den enskildes behov. En individuell målplan upprättas tillsammans med den enskilde där stödet/hjälpinsatser sammanfattas.

Stöd/hjälpinsatser ges i den enskildes hem genom socialpsykiatrins hemtjänstgrupp som arbetar.

Boende för psykisk funktionsvariation

I kommunen finns två särskilda boenden, Glimten med 9 lägenheter för personer med psykisk funktionsvariation och Bromsgatan 12a med 5 lägenheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kontakta utredningsenheten.

Personligt ombud

Personer med långvarigt psykiskt funkionshinder kan även vända sig till Personliga ombud för stöd och hjälp.

Information om Personligt ombud Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall