Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Du kan då vända dig till oss på socialförvaltningen. Det finns även flera möjligheter för dig att få råd och stöd, både i en akut situation och under en längre period.

Det finns hjälp att få

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och känsloladdat.

 • Kvinnor och barn som är rädda för någon närstående har rätt till hjälp och stöd från samhället.
 • Många kvinnor och flickor är utsatta för våld från nuvarande eller före detta man, sambo, pojkvän.
 • Att hota eller att slå en annan person är förbjudet enligt lag.
 • Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och är vanligare än man tror.
 • Det kan vara svårt att prata om detta, men om du berättar kan du få hjälp.

Socialtjänsten kan hjälpa dig

Akuta insatser

 • Stödsamtal
 • Kontakt med sjukvård/Polis
 • Tillfälligt boende

Långsiktiga insatser

 • Fortsatt stödsamtal
 • Praktisk hjälp
 • Uppföljande kontakter t.ex. kurator, läkare mm

Det kan vara svårt att berätta om det som har hänt. Om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen finns det möjligheter att få stöd, hjälp och skydd genom att ringa något av numren under kontakter.

Någon att prata med

Socialtjänsten i Kiruna kan erbjuda enskilda samtal med socialsekreterare om du behöver prata om sådant som bekymrar dig.

Vid misstanke om att barn far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen genom att ringa 114 14 eller till socialtjänstens mottagning: telefonnummer 0980-703 61. Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.

Möjliga kontakter vid hot och våld

Att bevittna våld innebär:

 • Se våld
 • Höra våld
 • Se våldets tecken (blåmärken, trasiga saker och så vidare)
 • Känna av stämningen i hemmet (att våldet "ligger i luften", ansiktsuttryck och så vidare)

De allra flesta barn är medvetna om vad som sker även när föräldrarna inte tror att barnet märker något. Barn märker fort när något inte är bra i familjen men det är inte alltid de visar det eller ger uttryck för sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan istället visa sig via deras beteende eller i lek.

Stöd och hjälp till barn som bevittnat våld:

Det är viktigt att berätta för barn att våldet inte är deras fel, att dem har rätt att känna som dem gör och att barnet kan få stöd och hjälp att hantera sina känslor och bearbeta sina upplevelser. Socialtjänsten är skyldig att särskilt uppmärksamma barns behov och verka för att tillgodose barns behov av trygghet och god omsorg.

Socialförvaltningen i Kiruna erbjuder stöd till barn som bevittnar våld i form av:

 • Stöd i föräldrarollen för barnens bästa.
 • Stödsamtal, till exempel Trappan
 • Stödperson/Kontaktperson
 • Stödfamilj/Kontaktfamilj
 • Jourhem/Familjehem

Krissamtal för barn och ungdomar

Socialförvaltningen i Kiruna har erfarenhet och kunskap av att stödja, hjälpa och skydda den enskilda individen som varit utsatt för psykiskt och fysiskt våld.

Vi erbjuder krissamtal till barn och unga i åldern 4-18 år som upplevt våld. Syftet är att barnet ska få bearbeta den traumatiska händelsen i samtalen och därigenom kunna lämna traumat bakom sig. Även om våldet har hänt för några år sedan kan samtalen genomföras.

Krissamtalen bygger på "Trappan-modellen" som ugår från tre steg, kontakt, rekonstruktion och kunskap. Samtalen pågår mellan tre till nio gånger och tar cirka en timma per gång. Samtalen sker alltid enskilt med samtalsledaren.

För mer information om Trappan-samtal kontakta socialtjänstens mottagning telefonnummer: 0980-703 61 eller socialtjänstens öppenvård telefonnummer 0980-700 00 (Kiruna kommuns växel).

Om du känner dig rädd eller hotad, upplever att du anpassar ditt beteende efter din partner eller anhörige, känner dig kontrollerad eller isolerad, har blivit slagen eller tvingats till sexuella handlingar mot din vilja, det är inte ditt fel att du blivit utsatt och du är inte ensam i din situation vi kan erbjuda dig hjälp.

Socialtjänsten i Kiruna erbjuder dig:

 • Rådgivande samtal
 • Stödsamtal
 • Stöd i din föräldraroll
 • Stöd till dina barn
 • Ekonomisk hjälp
 • Hjälp med skyddat boende

Som anhörig eller bekant kan du få råd om hur du kan stötta den som är utsatt.

Våld i nära relation drabbar oftast kvinnor. Våld kan förekomma i såväl heterosexuella som i samkönade relationer. De utsatta är såväl yngre kvinnor som äldre och funktionshindrade, det kan vara kvinnor med missbruk och kvinnor med utländsk bakgrund. Det förekommer även att män blir utsatta. Varje våldsutsatt person har rätt att bemötas utifrån sitt behov av skydd och stöd.

Kontakta socialtjänstens mottagning telefonnummer: 0980-703 61 om du behöver stöd och hjälp med polisanmälan.

Socialtjänsten i Kiruna kan erbjuda hjälp till dig som utsätter andra för våld. Hjälp kan erhållas i form av motiverande samtal, stödkontakt och i vissa fall hjälp av mera praktisk karaktär.

Hos kommunens öppenvård erbjuds stöd och behandling, för att få tillgång till insatser krävs i regel beslut från socialsekreterare.

Kontakta socialtjänstens mottagning telefonnummer: 0980-703 61

Det finns även möjlighet till kortare rådgivning genom att kontakta öppenvården direkt genom "Våga fråga" telefonnummer:
0980-700 00 (Kiruna kommuns växel).

Våga Fråga

Folkhälsopolitiskt arbete

Folkhälsorådet i Kiruna ska i samverkan med andra aktörer sprida kunskap om folkhälsofrågor och ta initiativ till aktiviteter som främjar medborgarnas hälsa.
Folkhälsorådet är ett tvärsektoriellt sammansatt råd med uppgift att vara samordnande och rådgivande för folkhälsoarbetet sett utifrån ett samhällsperspektiv. I uppgiften ingår att skapa möjligheter för praktiskt folkhälsoarbete samt följa folkhälsans utveckling. Information om Folkhälsorådet.

Lokalt samverkansavtal

Det lokala brottsförebyggande rådet i Kiruna har utformat ett lokalt samverkansavtal 2009 mellan Kirunapolisen och Kiruna kommun gällande våld i nära relationer. Målsättningen är att polisen och kommunen ska bli mera effektiva i att upptäcka våld i nära relationer; specifikt uppmärksamma barn som har bevittnat våld samt kvinnor som har blivit utsatta för våld. Våldet är ett brott.

Kontaktuppgifter:

Socialtjänstens mottagning
Telefonnummer: 0980-703 61, telefontider, måndag-fredag
kl. 09.00-12.00 och 13.00-17.00.

Socialtjänstens reception
Telefonnummer: 0980-703 44.
Besöksadress: Bergmästaregatan 6 (Parkskolan)

På kvällar och helger
Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa 112, begär att bli kopplad till socialtjänsten i Kiruna.

Vid akut situation ring polisen 112.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall