Riksgränsen 1:6 med flera, del av, Katterjåkk

Flygfoto över Katterjåkk
Katterjåkk

Bostäder, verksamheter med mera

Preliminär tidplan för detaljplanen:
Granskning: vintern 2021-2022
Antagande: våren 2022

Syftet med planen är att möjliggöra ett attraktivt fritidshusområde i Katterjåkk. I planen utreds även möjligheten att förändra parkeringsområdet för husvagnar till ett fritidshusområde. Planen har även som syfte att öka allmänhetens möjlighet till ett aktivt friluftsliv och tillgänglighet till fjällmiljö. Detta genom att bland annat planera för fler övernattningsmöjligheter men även öka tillgängligheten för dagsbesökare genom strategiskt placerade parkeringsytor och en mer trafiksäker lösning för kollektivtrafik.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Torneträskområdet 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari