Riksgränsen 1:8, del av

Översiktskarta för del av Riksgränsen 1:8. Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.
Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.

Handel med mera

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2023-06-19, § 118. Beslutet har överklagats.

Detaljplanens syfte är att med stor hänsyn till landskapsbilden möjliggöra för utveckling av besöksnäring och handel.

Detaljplanens syfte frångår översiktsplan för Kiruna kommun 2018 samt fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti