Biologisk påverkan

Fisk i hand

Djurlivet i Ala Lombolo är begränsat eftersom sjön är väldigt förorenad.

På och i sedimenten i sjöar och vattendrag lever normalt ett relativt stort antal djur. Med ökad föroreningsgrad försvinner emellertid känsliga arter medan exempelvis musslor och maskar fortsätter att öka. Fjädermygglarver är exempelvis en djurgrupp som är mycket föroreningståliga och som finns i de flesta vattenmiljöer.

Bottenfauna

Djurlivet i Ala Lombolo är begränsat eftersom sjön är väldigt förorenad och periodvis har syrefria förhållanden. Totalt har 20 st taxa av bottenlevande djur påträffats och de vanligast förekommande grupperna är fjädermygglarver samt ärtmusslor. Andra djurgrupper som hittats är iglar, vattenkvalster och nattsländelarver. De taxa som påträffats är arter typiska för vegetationsrika bottnar i måttligt näringsrikt vatten.

Fjädermygglarv
Fjädermygglarv

Hos några av fjädermygglarverna har tydliga mundelsskador påvisats. Mundelsskador är ett användbart sätt att spåra föroreningars påverkan på djurlivet och en skadefrekvens på 5–25 procent tyder på starkt förorenade sediment. I ett opåverkat sediment bör skadefrekvensen ligga på mindre än 1 procent. I Ala Lombolo var 4 procent av det totala antalet fjädermygglarver skadade.

Kvicksilverföroreningarna i sediment och vatten i Ala Lombolo tas upp av de bottenlevande djuren. Detta påvisades vid undersökningen 2005 då fjädermygglarver, snäckor och gråsuggor hade förhöjda halter jämfört med referenssjön Kuollitusjärvi. Resultatet var inte överraskande utan ganska väntat.

Fisk

Kvicksilverexponeringen hos gädda i Torneälven har undersökts vid två tillfällen, år 1993 och år 2005. Gädda är en utmärkt fiskart för miljöövervakning eftersom den är en rovfisk som befinner sig högt upp i näringskedjan. Om det finns miljögifter i en sjö eller ett vattendrag påvisas det snabbast hos gäddor eller andra fiskarter högt upp i näringskedjan.

Gäddor fångade utanför Jukkasjärvi har förhöjda halter kvicksilver jämfört med gäddor fångade uppströms i ett opåverkat älvavsnitt av Torneälven. Halten ökar med fiskens ålder vilket tyder på att det sker en ackumulation av kvicksilver i gäddorna. Halterna är dock låga och inte alarmerande ur konsumtionssynpunkt, de ligger långt under Livsmedelsverkets gränsvärde för konsumtion av gädda som ligger på 1 mg/kg.

Jämfört med gäddundersökningen 1993 har kvicksilverhalterna minskat i gädda i Torneälven, från en medelhalt på 0,417 mg/kg VS till 0,224 mg/kg VS. Orsaken till minskningen kan vara många, bland annat fångades gäddorna på lite olika ställen i älven. En annan möjlig orsak är ombyggnationen av reningsverket på 90-talet som lett till minskat kvicksilverutsläpp till Luossajoki.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin