Framtiden

Ala Lombolo med Kiruna tätort och Luossavaara i bakgrunden
Ala Lombolo med Kiruna tätort och Luossavaara i bakgrunden

Utöver de utredningar och åtgärder som redan gjorts, finns ett antal pågående och planerade arbeten som syftar till att tillföra ytterligare kunskap till projektet.

Efter genomförd ammunitionsröjning bedöms Ala Lombolos förorenade sediment nu vara såpass fria från OXA (oexploderad ammunition) att sugmuddring och HTC-teknik är möjlig att utföra utan oacceptabel risk. Återstående risker kan hanteras genom mindre omfattande skyddsåtgärder på utrustning och med utbildning av berörd personal.

Det pågår försök med frysavvattning av sediment från Ala Lombolo i syfte att få underlag för dimensionering och kostnadssättning av en fullskalig anläggning för frysavvattning.
Det pågår också studier av lakvatten från avvattnade sediment på torr deponi, i syfte att undersöka vilken effekt det får på utgående vatten från deponin. Dessa försök utförs i LKAB:s regi.

Trots de många och stora utredningsarbeten som utförts, kvarstår ett antal frågeställningar som behöver hanteras innan man kan besluta om ett åtgärdsalternativ. Det kan t.ex. vara värdefullt att göra en ny utredning av täckning av sediment som alternativ till muddring, att utreda vad muddring skulle innebära för vattenbalansen i Ala Lombolo samt att göra en uppdaterad miljö- och hälsoriskbedömning.

Mer detaljerad information om vad som utförts inom projektet samt kommande arbeten och återstående frågeställningar, finns att läsa i Slutrapport till SGU (2021). , 1.9 MB.

Åtgärdsmål

 1. Sedimenten i Ala Lombolo ska inte utgöra en risk med avseende på spridning av miljöfarliga ämnen via ytvatten eller grundvatten till Torne älv och Kalix älv
 2. Människor ska kunna vistas i Ala Lombolos omgivning utan risk för sin hälsa.
 3. Möjligheten att nyttja Ala Lombolo och dess omgivningar för friluftsliv ska inte minska i jämförelse med dagens situation.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 10.00–12.00
  Tisdag kl. 10.00–12.00
  Onsdag kl. 12.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–15.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari