Områdesbeskrivning

Ala Lombolo med värmeverket på norra stranden
Ala Lombolo med värmeverket på norra stranden

Ala Lombolo är en grund myrsjö med en yta på drygt 25 hektar. Sjön ligger strax söder om Kiruna tätort och ingår i Luossajoki vattensystem som omfattar Luossajärvi, Luossajoki, Yli Lombolo och Ala Lombolo.

Luossajoki leds från Luossajärvi genom en 1,7 km lång kulvert och bildar en ”riktig” bäck uppströms sjön Yli Lombolo. Luossajoki passerar Yli Lombolo och mynnar i den norra delen av Ala Lombolo. Här mynnar också en kulvert som tillför dagvatten från delar av sjöns tillrinningsområde. Två mindre bäckar i sydväst tillför sjön vatten under perioder med höga flöden, övrig tid är de torrlagda. Sjöns utlopp i sydost består av en tröskel, som reglerar utflödet ur sjön. Nedströms Ala Lombolo ansluter bäckarna Tuollajoki och Pahtajoki till Luossajoki, som slutligen mynnar i Torneälven cirka 10 km öster om Kiruna.

Luossajoki vattensystem
Luossajoki vattensystem inkluderar Luossajärvi, Yli och Ala Lombolo samt bäcken Luossajoki. Luossajoki mynnar i Torneälven vid Laxforsen cirka 10 km öster om Kiruna.

Strax norr om Ala Lombolo ligger ett ridhus och vid den nordöstra stranden ligger Kiruna värmeverk som producerar el och fjärrvärme till Kiruna tätort. I värmeverket sker bland annat sopförbränning och sedan 1994 har det renade kondensatvattnet släppts ut i Luossajoki strax nedströms sjön. Luossajoki är även mottagare av Kiruna tätorts renade avloppsvatten och utsläppspunkten ligger några km nedströms Ala Lombolo. Bäcken kallas därför i folkmun för ”Skitabäcken”.

Bostadsområdet Lombolo Strand ligger i sjöns närhet och både elljusspår samt grillplatser finns runt sjön. Sjön och dess omgivningar används till skidåkning, löpning, promenader och ridning. I omgivningen väster om sjön ligger grovblockiga gråbergsmassor i pallar runt lågfjället Kirunavaara, ett resultat av LKAB:s järnmalmsbrytning som pågått i över 100 år.

Ridhuset
Strax norr om Ala Lombolo ligger ett ridhus.

Geologi

I anslutning till Ala Lombolo utgörs berggrunden av kvartsitsandsten, vilken övergår mot väster i en kvartsförande porfyr. Det finns vattenförande sprickor och krosszoner i riktningen öst-nordnordväst. De lösa jordlagren i området runt sjön består främst av 2-3 m mäktig morän som utgörs av en grövre grusig sandig morän nordöst-öst om sjön och en finkorningare siltigare morän i norr, väster och söder. Väster och norr om Ala Lombolo överlagras moränen av ett 0,5-1 m tjockt siltlager. En stor del av moränen och siltlagret överlagras dessutom av ett torvtäcke med varierande mäktighet.

Faktaruta

 • Morän. En osorterad jordart som transporterats av glaciär eller inlandsis.
 • Silt. Partikelstorlek: 0,06-0,002 mm.
 • Torv. Organisk jordart som består av mer eller mindre förmultnade växt- och djurdelar.

Fauna

Det biologiska livet i Ala Lombolo är marginellt och fjädermygglarver dominerar bottenfaunan. Under mitten av 90-talet genomfördes ett provfiske i sjön för att översiktligt undersöka fisksamhället. Trots upprepade försök erhölls ingen fångst. Småfisk har däremot observerats i både sjön och i övre Luossajoki. Det är troligen småspigg, en allmänt förekommande art som livnär sig på bland annat hinnkräftor, mygglarver och andra ryggradslösa smådjur.

Historiskt har Luossajoki varit en ”sällsynt fiskrik bäck” med vandrande ädelfisk såsom röding och laxöring. Fisken började dock försvinna då bäcken blev mottagare av Kiruna tätorts avloppsvatten och vattenkvaliteten försämrades. Idag vandrar ädelfisk upp i de nedre delarna av Luossajoki, men i de övre delarna är fisken i stort sett helt försvunnen.

Fågelfaunan trivs i grunda Ala Lombolo. Här häckar och rastar bland annat svarthakedopping, smalnäbbad simsnäppa, änder, vigg, sals- och småskrake.

Luossajoki Laxforsen
De nedre delarna av Luossajoki. Foto: Åke Jönsson

Flora

Ala Lombolo omges främst av starrvegetation och fjällbjörksskog. Över- och undervattensvegetation förekommer i sjöns grundare delar, med den rikligaste utbredningen i sjöns sydvästra del. Ingen vegetationsinventering har dock genomförts i sjön, så kunskapen är bristfällig.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 10.00–12.00
  Tisdag kl. 10.00–12.00
  Onsdag kl. 12.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–15.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin