Explosiva varor

Symbol för explosiv vara, en svart sprängladdning på vit bakgrund med röd ram

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Vad säger lagen om explosiva varor?

 • Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.
 • Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara skall du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten.
 • Föreståndare ska godkännas av Räddningstjänsten Kiruna.

Förvaring av explosiv vara

 • Förvaring av explosiva varor ska vara utformad för att förebygga och minska konsekvenserna av en olycka samt att hindra tillträde för obehöriga.
 • Detta innebär att kraven på förvaringsutrymmena är många.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok "Förvaring av explosiva varor" finns information om vad som gäller vid förvaring av explosiv vara.

Handboken finns att läsa på MSB Länk till annan webbplats..

Tillstånd explosiv vara

Tillstånd krävs för all hantering av explosiv vara. Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

 • Tillstånd till förvärv av explosiv krävs för den som ska köpa explosiv vara
 • Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara
 • Tillstånd till försäljning av explosiva varor krävs för den som bedriver handel med explosiva varor t.ex. en vapenhandlare som säljer ammunition.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige, behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för den som:

 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får ej explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad
 • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kapitlet i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.


Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Theodor Sild Wallenberg