Information till allmänheten om riskanläggningar

Flygfoto över LKAB:s industriområde

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad sevesolagstiftningen tillämpas på företag som hanterar farliga ämnen. En verksamhetsutövare är skyldig att förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor och, i de fall en allvarlig kemikalieolycka har inträffat, att begränsa följderna för människors hälsa och miljön.

En allvarlig kemikalieolycka definieras som en olycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade. Det kan vara ett kemikalieutsläpp, brand eller en explosion. Olyckan ska orsakas av okontrollerade händelseförlopp i samband med verksamhetsdriften och medföra allvarlig fara för människors hälsa eller miljön, inom eller utanför verksamheten.

Lagstiftningen beskriver två olika kravnivåer baserat på mängden och sorten av ämnen som företaget hanterar, den lägre kravnivån och den högre kravnivån. Vidare finns det även verksamheter som faller in under Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 4 §.

Företag som tillhör den lägre kravnivån enligt Seveso är skyldiga att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Företaget ska också skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Företag som omfattas av den lägre kravnivån ska informera allmänheten om riskerna och förebyggande åtgärder som de vidtagit via kommunens hemsida.

Företag som tillhör den högre kravnivån skall utöver kraven enligt den lägre kravnivån redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. I säkerhetsrapporten ska det finnas en beskrivning av verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesplan vid en allvarlig kemikalieolycka. Samma krav finns på de anläggningar som faller under kategorin Riskanläggning utvinningsavfall.

''Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.''

-2 kap 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Från och med första juni 2015 ska företag som omfattas av lägre och högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen utöver ovanstående informera de personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet om riskerna som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera vid en olycka.

Företag som omfattas av den lägre kravnivån gör detta via kommunens hemsida. De företag som omfattas av den högre kravnivån informerar dessutom allmänheten genom en folder som ges ut vart femte år.

MSB Seveso Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Theodor Sild Wallenberg