God man och förvaltare

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Överförmyndarexpeditionen administrerar överförmyndarnämndens verksamhet.

NÅGON BEHÖVER DIN HJÄLP!

Vi söker dig som kan ta uppdrag som god man eller förvaltare!

Kan du bistå en medmänniska som behöver din hjälp?

Är du intresserad och vill ha mer information?

Eller är du redan god man och har utrymme för fler uppdrag?

Kontakta oss! Via epost på ofn@kiruna.se eller per telefon 0980-79621.

Våra telefontider är måndag-onsdag 9.30 - 1130 och torsdag 14-16.

Vår expedition finns i Kiruna stadshus Kristallen, Stadshustorget 1.

Hör gärna av dig till oss så bokar vi tid för information!

Överförmyndarexpeditionen, Kiruna kommun

En god man/förvaltares uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen (den som har god man) och alltid handla på ett sätt som är bäst för huvudmannen.

Omfattningen av uppdraget som god man eller förvaltare framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag (=fullmakt) som ställföreträdaren erhåller från överförmyndarnämnden när uppdraget startar.

Uppdraget består i regel av tre delar:

1. Bevaka rätt

Ta tillvara huvudmannens intressen i olika rättshandlingar, exempelvis i dödsbo, vid fastighetsförsäljning och liknande situationer.

Ansöka om bidrag och stöd som huvudmannen är berättigad till.

2. Förvalta egendom

Ta hand om huvudmannens vardagsekonomi; pension, bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar till huvudman, deklarera och förvalta huvudmannens tillgångar som exempelvis bankmedel, aktier, fonder och fastigheter.

Lämna en årlig redovisning över inkomster och utgifter till överförmyndarnämnden.

3. Sörja för person

Sörja för person brukar även kallas för personlig omvårdnad och kan variera i de enskilda fallen. Ställföreträdarens uppgift är att se till att huvudmannen har ett bra boende, en god omvårdnad och har bra levnadsvillkor i övrigt genom samhällsinsatser.

Vem kan bli god man/förvaltare

Enligt Föräldrabalken skall den person som förordnas till god man eller förvaltare vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna, som är myndig och inte själv har förvaltare.

De flesta människor har de kunskaper som är nödvändiga för en god man eller förvaltare. En fördel är om man har en viss ekonomisk och/eller social bakgrund. Eftersom uppdragen kan omfatta så vitt skilda uppgifter är det bra att ha bredd i kunskap och erfarenhet. Man får också ta hänsyn till behoven i de enskilda fallen när en god man eller förvaltare utses. Viktigt är att man är noggrann och lyhörd för sin huvudmans behov.

Behovet av gode män och förvaltare har ökat under senare år.

God man

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man göra en ansökan om god man.

Ansökan om god man kan anmälas av den enskilde själv, nära anhörig, socialtjänsten, sjukvården eller av någon annan, som står i nära kontakt med huvudmannen (den som behöver god man). Behovet ska styrkas med ett läkarintyg för godmanskap och/eller en social utredning. Av underlagen till ansökan ska framgå att man inte kan ge hjälpen till den enskilde på ett mindre ingripande sätt.

God man får inte förordnas utan samtycke från huvudman, om hans eller hennes tillstånd inte hindrar detta. Om huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke till godmanskap, måste detta framgå av läkarintyg.

Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarexpeditionen. Personalen på överförmyndarexpeditionen utreder sedan behovet och förbereder ärendet. Om huvudmannen eller anhöriga inte har något eget förslag på god man föreslår överförmyndarnämnden en lämplig person för uppdraget. Ansökan skickas sedan till tingsrätten som beslutar om god man behövs.

Tillfälliga godmanskap kan anordnas då förmyndare är förhindrade att utöva förmynderskapet. till exempel när en rättshandling eller motstridiga intressen mellan föräldrar och barn uppstår. För ensamkommande barn, som anländer till Sverige, har överförmyndarnämnden möjlighet att förordna en god man som träder in i förmyndares och vårdnadshavares ställe. Tillfälliga godmanskap kan också anordnas för bortavarande, exempelvis personer som försvunnit och där ingen vet var de befinner sig.

Vid tillfälliga godmanskap är det överförmyndarnämnden som förordnar och entledigar gode män.

Förvaltare

Personer (huvudmän) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person kan få en förvaltare (ställföreträdare).

För ett förvaltarskap gäller i stort samma regler som för ett godmanskap.

Förvaltarskap blir aktuellt när godmanskap inte är tillräckligt och kräver inte samtycke från huvudmannen i motsats till ett godmanskap, som är en frivillig handling. Av ansökningshandlingar för förvaltarskap ska framgå att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan vårda sig själv och sin egendom.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för sin huvudman, utan att inhämta huvudmannens samtycke.

Förvaltarskap beslutas av domstol och om möjligt hörs huvudmannen muntligt i tingsrätten.

Samma krav som vid godmanskap för redovisning till överförmyndarnämnden gäller för förvaltarskap. Ett förvaltarskap omprövas dessutom varje år, för att eventuellt övergå i ett godmanskap.

Vissa myndigheter kan begära ett intyg på att man inte har en förvaltare, ett så kallat förvaltarfrihetsbevis.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun som personen är folkbokförd i. Den som är skriven i Kiruna kommun kontaktar överförmyndarexpeditionen för utfärdande av beviset.

Begär ett personbevis från skatteverket, ange ändamålet för personbeviset. Ta med personbeviset till överförmyndarnämnden som med en stämpel och underskrift intygar att ingen uppgift om förvaltarskap finns registrerad hos överförmyndarnämnden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson