Gamla stadshuset

Kiruna gamla stadshus Igloo 2017. Foto: Norrbottens museum/Daryoush Tahmasebi

Du står nu på platsen för Kirunas gamla stadshus som revs 2019 på grund av stadsomvandlingen. Platsen är idag gestaltad med hjälp av delar av stadshuset. Även andra detaljer och material bevarades innan rivningen och planeras in i nya byggnader.

Helmer Osslundrummet. Ett speciellt rum i stadshuset, vilket designades med inspiration från tavlan som syns på bilden. Inredningen är bevarad. Foto: Ulrika Hannu 2013

Gamla stadshuset var prisbelönt, både med Kasper Salinpriset för bästa nybyggnad och byggnadsminnesmärkt. Byggnaden ritades av arkitekten Arthur von Schmalensee.

Stadshushallen 2013. Foto: Ulrika Hannu

Byggnadens namn Igloo kommer av att byggnaden var sluten på utsidan men öppnade upp sig på insidan. Den stora stadshushallen kallades för Kirunabornas vardagsrum och användes till stora arrangemang.

Nya stadshuset på en skiss från 2013. Illustration: Henning Larsen Architects A/S.

Precis som gamla stadshuset var ett resultat av en arkitekttävling utlystes en arkitekttävling för nytt stadshus, där Henning Larsen Architects vann.

Även i stadshuset Kristallen finns ett "Vardagsrum". Foto: Hufton+Crow

2018 stod Kirunas nya stadshus, som fick namnet Kristallen, klar som första byggnad i nya stadskärnan. Byggnaden innehåller även Norrbottens länskonstmuseum; Konstmuseet i norr.

Konstutställningen i Kiruna 1904. Foto: Borg Mesch

Konsten har alltid varit viktig i Kiruna och kommunen har idag en stor konstsamling samt ett konststipendium, Kirunastipendiet. Redan 1904 hölls en första konstutställning i samhället som anordnades av LKAB:s disponent. I Gamla stadshuset visades en Picassoutställning 1965.

Gamla stadshuset hade många speciella detaljer och konstverk av hög kvalitet. Klockstapeln är designad av Konrad Hernelind och är skapad av stadens eget järn och utsmyckad av konstnären Bror Marklund. 2017 monterades klocktornet ned i sex delar och sattes upp bredvid nya stadshuset Kristallen.

The old Town Hall

Kiruna’s old Igloo Town Hall, 2017. Photo: Norrbottens museum/Daryoush Tahmasebi

You are now standing on the site of Kiruna's old Town Hall which was pulled down in 2019 because of the transformation of the town. Today, the location is marked out with the help of some components from the old Town Hall. Before the building was demolished, other features and materials were also preserved and they will be used in new buildings.

The Helmer Osslund Room. A special room in the Town Hall, designed with inspiration from the painting shown in the picture. The fittings and furnishings have been preserved. Photo: Ulrika Hannu, 2013

The old Town Hall had won the Kasper Salin Award for Best New Building. It was also a listed heritage building. The building was designed by architect Arthur von Schmalensee.

The Town Hall’s hall, 2013. Photo: Ulrika Hannu

The name of the Igloo building comes from the fact that the building was closed on the outside but opened up on the inside. The vast hall inside the Town Hall was called the Kiruna residents' living room and was used for large events.

The new Town Hall depicted in a sketch from 2013. Illustration: Henning Larsen Architects A/S.

Kiruna’s old Town Hall was the result of an architectural competition. In the same way, an architectural competition was organised for the new Town Hall, which was won by Henning Larsen Architects.

The new Kristallen Town Hall also has a “living room”. Photo: Hufton+Crow

In 2018, Kiruna's new Town Hall, named Kristallen, was completed, the first building in the new town centre. The building also hosts the county of Norrbotten’s art museum, Konstmuseet i norr.

Art exhibition in Kiruna, 1904. Photo: Borg Mesch

Art has always been important in Kiruna. Today, the municipality has a large art collection as well as an art scholarship, Kirunastipendiet. As early as in 1904, the first art exhibition in Kiruna was organised by LKAB's managing director. A Picasso exhibition was shown in the old Town Hall in 1965.

The old Town Hall had many special features and works of art of high quality. The bell tower was designed by Konrad Hernelind and was made out of the town's own iron and embellished by the artist Bror Marklund. In 2017, the bell tower was dismantled into six parts and then erected next to the new Kristallen Town Hall.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Kiruna bildsamling