Äldre nyheter om fuktproblematiken

Skolasal med ett antal bord och stoLAR.
Foto: Jörgen Medman

Här har äldre nyheter om fuktproblematiken på Nya Raketskolan samlats i datumordning.

Besök sidan Frågor och svar för den allra senaste nyheten. Där finns även frågor och svar om processen.

Uppdaterad 12 april och 15 april 2024

Hit flyttar eleverna

Det är nu klart till vilka skolor eleverna i förskoleklass, årskurs 1–3 och anpassad grundskola på Nya Raketskolan ska flytta. Även mottagningsenheten för nyanlända elever och språkcentrum kommer att få tillfälliga lokaler.

 • Förskoleklass flyttar till Tuolluvaaraskolan.
 • Årskurs 1A flyttar till Luossavaaraskolan och 1B till Bergaskolan.
 • Årskurs 2 flyttar till Luossavaaraskolan.
 • Årskurs 3 flyttar till Triangelskolan.
 • Årskurs 7–9 vid anpassad grundskola flyttar till Hjalmar Lundbohmsskolan.
 • Mottagningsenheten för nyanlända elever flyttar till kulturhuset Aurora.
 • Språkcentrum flyttar till stadshuset Kristallen.

Måndag den 29 april börjar elevgrupperna och personalen i sina nya skolor.

Information om var nästa läsårs årskurs 5 och 6 ska flytta till hösten kommer inom kort. Dagens årskurs 3 flyttar till Triangelskolan 29 april och blir kvar där under årskurs 4, de eleverna byter inte skola.

F-3 samt anpassad grundskola kommer fortsatt att ha kvar sina nuvarande rektorer Anna Holmström (F-3) samt Annika Andersson (anpassade grundskolan) under vårterminen 2024.

Eleverna i förskoleklass och årkurs 1–2 kommer att erbjudas plats på fritidshem på den skola där de tillfälligt placeras. Barnen i årskurs 3 kommer erbjudas plats på fritidshemmet på Bergaskolan.

Kiruna kommun planerar för att ordna skoltransporter till och från Nya Raketskolan (Rakethallen) och den skola som eleverna har blivit placerade på.

Årskurs 7–8 flyttar till Hjalmar Lundbohmsskolan

Eleverna i årskurs 7–8 på Nya Raketskolan kommer att börja på Hjalmar Lundbohmsskolan den 29 april. De elever som har behov av busskort till ordinarie lokaltrafik kommer att få det. Eleverna har fått meddela skolan om de behöver kort. Ungdomarna kommer att få, eller har redan fått besöka skolan och sina klassrum i Lapplands Lärcentras lokaler på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Skoltransporter till fritidshem

Kiruna kommun arbetar med ett förslag att anordna kostnadsfria transporter till och från fritidshem för vissa av Nya Raketskolans elever. Förslaget kommer att gälla för de hushåll som av olika skäl inte kan ordna egen transport till och från fritidshemmet. Vi vill därför veta om berörda barn kommer att behöva fritidsplatser eller inte framöver. På grund av att det råder speciella omständigheter under den tillfälliga flytten från Nya Raketskolan, så kan man under denna period säga upp fritidshemsplatsen utan uppsägningstid.

Ansökan eller uppsägning av fritidshemsplats kan göras via en e‑tjänst.
Läs mer och ansök.

Kiruna kommun kommer eventuellt att kunna ordna transporter för max 77 elever. Kommunen har egentligen inte skyldighet enligt lag att erbjuda transporter för fritidsverksamhet, men ser över möjligheten att ordna det för dem som nu behöver det. Den föreslagna transporten är planerad från och till Rakethallen till och från fritidsverksamheten, en tur på morgonen och en tur på eftermiddagen. Detta för att underlätta för hushåll som inte kan lösa transporten själva. Det är viktigt att endast hushåll med särskilda skäl av skoltransport till fritidshem får det. De hushåll som kan ordna egen transport ska inte erbjudas transport.

Särskilda skäl för att få skoltransport till och från fritidshem är:

 • syskon på olika skolor
 • ingen tillgång till bil.

Idag är 167 barn inskrivna på fritidshemmet på Nya Raketskolan, vilket innebär att 90 barn inte kan skjutsas till och från fritidshem med kommunens föreslagna transport. Det är viktigt att vi tillsammans har ett solidariskt förhållningssätt så att de som bäst behöver transporten också får tillgång till den, utifrån bedömningar av särskilda skäl.

Bedömningen av vem som får transport till och från fritids av särskilda skäl avgörs av Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare ombeds att senast måndag den 22 april meddela om det finns särskilda skäl för deras barn att erbjudas skoltransporter till och från fritidshem. Mejla informationen till Linda Larsson, linda.larsson@kiruna.se.

Observera att skoltransport till och från den skola där eleven ska gå kommer att ordnas för alla elever i åk F-3 (när skolan börjar och slutar). Mer information om tider och transporter kommer inom kort. Frågan ovan om särskilda skäl handlar endast om eventuell transport till och från fritids.

Skadeutredningen fortlöper

I det pågående arbetet med fuktskadorna på Nya Raketskolan så utför den tekniska konsulten Afry en utredning för att få en helhetsbild av problematiken i hela huset. Utredningen kommer att innehålla förslag på åtgärder för att få hela byggnaden återställd till hälsosamt skick.

I arbetet utgår Afry bland annat från en tidigare skadeutredning som gjordes 2014 som visar fuktskador i samtliga delar av huset. Med stöd av utredningen 2014 så gick kommunen vidare med en renovering av lågstadiedelen för att åtgärda bland annat konstaterade problem med grundkonstruktionen. Åtgärder vidtogs inte för att renovera de övriga delarna av huset.

Tekniska konsulten Afry förväntas vara klar med sin skadeutredning under maj månad.

Det finns nu ett förslag för flytten av förskoleklass och årskurserna 1–6. Förslaget innebär att eleverna flyttar till grundskolor inom Kiruna centrum. Förskoleklass och årkurserna 1-3 flyttar till Tuolluvaaraskolan, Luossavaaraskolan, Bergaskolan och Triangelskolan, medan årskurserna 4-6 flyttar till Triangelskolan och Högalidskolan.

Sedan tidigare arbetar Kiruna kommun enligt förslaget att flytta elever i årskurs 7–8 till Hjalmar Lundbohmsskolan. Vår ambition är att klasserna ska hållas ihop och att eleverna i möjligaste mån ska behålla sina lärare för att säkra en trygg flytt både från skolan och tillbaka när byggnaden är renoverad. Riskbedömningar och MBL‑förhandlingar kommer att genomföras under de närmaste veckorna.

Vi jobbar med ambitionen att elever ska slippa flera skolbyten vid årskursövergångar mellan vårterminen 2024 och höstterminen 2024.

Kiruna kommun arbetar också för att anpassad grundskola, språkcentrum och mottagningsenheten ska flytta till andra tillfälliga lokaler. Det förslaget finns inom kort.

Grupperna kommer att flytta ut från Nya Raketskolan successivt under våren och samtliga grupper kommer att ha flyttat ut innan sommarlovet.

När det gäller blivande förskoleklass för hösten 2024 är kommunen inte riktigt klar med placeringarna ännu.

Vänliga hälsningar,
Skolchef Viktoria Björklund

Det finns nu ett förslag att även årskurs 7 och 8 på Nya Raketskolan ska flytta till Hjalmar Lundbohmsskolan. Ambitionen är att genomföra förslaget efter att riskbedömningar och förhandlingar har slutförts till vecka 16. Årskurs 9 finns sedan vårterminens start redan på plats på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Arbetet att åtgärda konstaterade fuktskador i skolans västra fasad löper på. Entreprenören Målbygg AB har spärrat av byggområdet och byggnadsställningar har precis ställts upp vid fasaden. Tänk på att det avspärrade området absolut inte får beträdas! Området kamerabevakas dessutom.

Skolchef Viktoria Björklund sammanfattar läget.

Hej,

Kiruna kommun har under vecka 8 och 9 genomfört föräldramöten med alla föräldrar och vårdnadshavare på hela Nya Raketskolan. Under mötena har generell information lyfts om byggnadens status och skadeläge, medicinska perspektiv och hälsoläge, samt beslut om flytt av verksamheten. Det har funnits möjlighet att ställa frågor, som har mötts med de svar som är möjliga att ge i dagsläget. Åhörarna har lyft viktiga synpunkter som kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.

Det senaste om flytten

Kommunen jobbar för att flytta ut elever från skolan med start under april/maj.

Det kommer finnas möjligheter att flytta in i andra skollokaler för många elevgrupper. Det finns ett förslag att elever i årskurs 8 kommer att kunna flytta in på Hjalmar Lundbohmskolan under vårterminen med ambition kring påsk. Det pågår nu ett planeringsarbete med riskbedömningar för den flytten.

När det gäller övriga elevgrupper är det inte helt klart med tillfälliga lokaler ännu och därför går det inte att ge tydliga besked. Målsättningen är att kunna ge mer information under mars månad.

Strävan är som tidigare att i första hand nyttja skollokaler till de yngre eleverna och till anpassad grundskola. Strävan är också att hålla ihop grupper tillsammans med sina pedagoger i så hög utsträckning som möjligt. Det underlättar elevernas undervisning och skapar trygghet.

Kiruna kommun har också fört dialog med näringslivet om stöd när det gäller både lokaler och logistik. Förhoppningen är att det kan ge lösningar.

Nya moduler ska uppföras

Vi har inlett ett arbete med att uppföra moduler på Nya Raketskolans idrottsplan för större yta inom ordinarie verksamhet. Med lite tur kan dessa moduler vara på plats till höstterminens start 2024. Det kan också underlätta utrymningen av verksamheten.

Skadeutredning inledd

En konsult har fått i uppdrag att undersöka byggnadstekniska avvikelser som kan påverka inomhusmiljön i Nya Raketskolan negativt. Konsulten kommer att sammanställa tidigare utförda undersökningar, materialanalyser, tillbudsanmälningar och utförda åtgärder. Efter det kommer eventuella kompletterande undersökningar att utföras av entreprenören. En ny komplett helhetsbild kan sedan sammanställas och förslag på åtgärder upprättas.

Stort tack för allt tålamod med processen.

/Skolchef Viktoria Björklund

Det finns nu ett förslag att elever och medarbetare i årskurs 8 kommer att kunna flytta till tillfälliga lokaler på Hjalmar Lundbohmsskolan under renoveringen av Nya Raketskolan. Flytten planeras vara klar till vecka 15, det vill säga veckan efter påsklovet.

Förslaget innebär att årskurs 8 flyttar till Lapplands Gymnasiums lokaler på Hjalmar Lundbohmsskolan.

Det är viktigt att ta hänsyn till undervisningskvaliteten för alla elever på Lapplands Gymnasium och Nya Raketskolan. Det behöver råda trygghet och studiero samt god arbetsmiljö för både elever och personal, och så få störningar i arbetet som möjligt.

På grund av fuktproblematiken på Nya Raketskolan och för att trygga god hälsa och arbetsmiljö kommer samtliga elever och lärare att flytta över till andra lokaler under vårterminen 2024.

Överflyttningen kommer att ske ordnat och långsiktigt hållbart, men skyndsamt. Flytten kommer att påverka verksamheter på andra skolor i Kiruna på flera sätt och vi kommer att behöva hjälpas åt under processen.

Om flytten från Nya Raketskolan

Det saknas idag lediga skollokaler till alla grupper och just nu pågår ett arbete med att få en överblick över vilka lokaler som finns tillhands.

Kiruna kommun jobbar utifrån att elever i första hand ska flytta till befintliga skolor. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är det att ute- och innemiljöer så långt det är möjligt är anpassade för undervisning och barnens nivå. Då skollokaler inte räcker till alla elever kommer vi även att anpassa andra typer av lokaler för skolverksamhet.

Utflyttningen kommer att ske under vårterminen och verksamheterna vid anpassad grundskola, förskoleklass och årskurs 1–3 kommer att flytta först. Det beror på att det finns flest individer med byggnadsrelaterade besvär inom de verksamheterna. Flytten av övriga verksamheter kommer troligen att ske pö om pö. Vi återkommer med datum för utflyttningen när det är beslutat.

Rektorerna på mottagande skolor för just nu dialog med rektorerna på Nya Raketskolan, för att se till att flytten ordnas på bästa sätt för både elever och personal. Flytten kan innebära att sammansättningen av elevgrupper och klasser förändras, både på den avlämnande och den mottagande skolan. Överflyttningen kan också medföra att elever får nya vuxna runt omkring sig bland personalen. Det kan hända att elever som idag tillhör en elevgrupp på Nya Raketskolan delas upp i nya konstellationer. Även på den mottagande skolan kan organisationen behöva göras om. Klasser och arbetslag med lärare kan behöva förändras, för att göra plats för fler elever. Det kan också krävas lokala rumsbyten för olika grupper.

Kiruna kommuns ambition är att så långt det är möjligt låta elever behålla sina lärare även på den mottagande skolan. Detta för att elever inte ska behöva byta lärare flera gånger och för att underlätta vid återflytten till Nya Raketskolan.

Lokaler

I dagsläget går det inte att ge besked om vart Nya Raketskolans grupper ska flytta. Vi jobbar för en skyndsam lösning.

Inför överflytten kommer noggranna riskbedömningar att göras för varje verksamhet som flyttar och för varje verksamhet som tar emot elever. Både personal- och elevperspektiv kommer att beaktas.

Skolplaceringar och skolval

För att kunna genomföra en ordnad flytt och för att kunna planera skolplacering för alla elever på bästa sätt kommer det inte att vara möjligt att byta skola mellan skolenheter i centrala Kiruna under vårterminen. I första hand måste alla elever på Nya Raketskolan få plats på en skola. Elever i Sameskolan måste erbjudas plats från årskurs 7 och dessa elever tar kommunen självklart hand om ifall de inte söker ett fristående alternativ.

Det är naturligtvis möjligt för vårdnadshavare att genom det fria skolvalet önska en skolplacering. Men skolplacering kommer att erbjudas utifrån möjligheter. Närhetsprincipen kan i vissa fall behöva frångås på grund av organisatoriska svårigheter.

Förskoleklass hösten 2024

I organisationen av flytten tar Kiruna kommun även hänsyn till blivande förskoleklasser hösten 2024. Skolplaceringen av de eleverna kan bli annorlunda än tidigare år. Kiruna kommun arbetar för att skyndsamt informera om kommande skolplaceringar för förskoleklass. Beslut om skolplacering kan komma att dröja längre än vanligt i år. När processen med skolplaceringar är klar skickas beslut och information om skolplaceringen hem till barnen och deras vårdnadshavare.

Utmaningar inom transport och logistik

Vi ser att organisationen av skoltransporter och logistik kommer att bli utmanande. Vi har bjudit in till ett samverkansmöte mellan Kiruna kommun och det lokala näringslivet för att försöka hitta lösningar tillsammans.

Vi har stor förståelse för att flytten kan orsaka ökad arbetsbelastning för många och skapa oro hos barn, vårdnadshavare och personal. Det kommer också att uppstå hinder på vägen som vi får lösa successivt. Vi får ha tålamod och hjälpas åt. Det viktigaste är att alla barn i Kiruna kommun har en ordnad skolgång enligt garanterad undervisningstid och med kvalitet i utbildningen. Alla barn ska erbjudas en hälsosam och trygg skolmiljö.

Det är mycket beklagligt att denna situation har uppstått. Vi kommer att lösa det med gemensamma krafter.

Har du frågor?

Vi har inte all information idag. Vi kommer att uppdatera den här webbsidan kontinuerligt och skicka information till vårdnadshavare via V-klass så snart vi vet mer. Under februari månad anordnas även föräldramöten för Nya Raketskolans föräldrar. Där kommer övergripande information att ges. Så småningom kommer mer detaljerad information att ges av rektorer. Då kommer berörda föräldrar få mer kunskap om vad som kommer att ske med barnens skolgång.

Har du tips på lösningar?

Kontakta gärna Carola Stålnacke om du har förslag på lösningar och vill lämna in det till kommunen. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Inbjudan till föräldramöten

Vårdnadshavare/föräldrar på Nya Raketskolan bjuds in till föräldramöten under vecka 8 och 9. Nedan följer information från skolchef Viktoria Björklund.

På grund av den byggnadsrelaterade ohälsan på Nya Raketskolan planerar verksamheten för att flytta ut ur skollokalerna under vårterminen 2024. Ambitionen är att alla grupper har nya lokaler innan sommarlovet och att höstterminen inleds på annan plats för samtliga grupper. Detta gör vi av både hälsoskäl och arbetsmiljöskäl.

Vi planerar att vara utflyttade i en period om 1‑2 år och under tiden åtgärdas skadorna i huset. Återflytten kan gå fortare och det är möjligt att vissa grupper kan återgå till Nya Raketskolan under hösten 2024. Det är i så fall ett bra besked.

För att du som förälder/vårdnadshavare ska få information och möjlighet att ställa frågor så bjuds du in till ett föräldramöte som anordnas av kultur- och utbildningsförvaltningen.

Med på mötet kommer dessa funktioner finnas som kan ge övergripande information och svara på de frågor som går att besvara i dagsläget:

 • förvaltningschef/skolchef, Viktoria Björklund
 • fastighetsförvaltare Kirunabostäder AB, Henrik Lindmark
 • rektor för respektive elevgrupp
 • representation från kultur- och utbildningsnämnden, ordförande Emilia Töyrä och/eller vice ordförande Christine Brännvall
 • huvudskyddsombud, Madeleine Bengtsson, Sveriges Lärare.

Rektorer vid skolenheterna kommer att bjuda in till ytterligare föräldramöten senare i vår. Vid de mötena kan fler detaljer kring klasser och grupper presenteras.

De övergripande föräldramötena kommer att anordnas enligt nedan:

Föräldramöten


Onsdag 21 februari kl. 18.00-19.30

Föräldramöte för anpassad grundskola och årskurs 1-3, samt förskoleklass.
Lokal: Kaamos i Aurora kultur & kongress, Stadshustorget 10

Måndag 26 februari kl. 18.00-19.30

Föräldramöte för årskurs 4-6.
Lokal: Kaamos i Aurora kultur & kongress, Stadshustorget 10

Torsdag 29 februari kl. 18.00-19.30

Föräldramöte för årskurs 7-9.
Lokal: Kaamos i Aurora kultur & kongress, Stadshustorget 10

Du kan alltid uppdatera dig på senaste nytt om processen på den här webbsidan.

Varmt välkommen!

Viktoria Björklund
Förvaltningschef/skolchef
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kiruna kommun

 

Här följer den senaste information om fuktskadorna, och om beslut fattade efter samråd med styrgruppen för den byggnadsrelaterade ohälsan.

Styrgruppen har regelbundet samråd kring all tillgänglig information om det pågående ärendet på Nya Raketskolan. Informationen nedan rör hälsoläget för vuxna och barn, skadeöversikt, beslutade och eventuella åtgärder, samt konsekvenser.

Skadeläget i byggnaden

Skador kopplade till mikrobiell tillväxt eller annan fuktrelaterad problematik har konstaterats i samtliga delar av byggnaden. Det finns skador av olika slag och omfattning i:

 • tak
 • fasad
 • golv
 • ventilation.

Under slutet på februari kommer den upphandlade entreprenören Målbygg AB att inleda arbetet med att åtgärda och återställa västra fasaden i vad som kallas etapp 1. Resterande skador utomhus och inomhus behöver utredas ytterligare innan åtgärder kan sättas in.

Under februari kommer en teknisk konsult göra en skadeutredning och ta fram åtgärdsförslag för hela byggnaden. Innan det är klart kan inga vidare åtgärder beslutas.

När det gäller ventilationsproblemen så ser de tillfälliga åtgärderna ut att ge effekt och ventilationen fungerar idag bättre. Åtgärderna är endast tillfälliga och ny ventilation kommer behöva installeras vid en senare tidpunkt.

Hälsoläget

Kiruna kommun har erbjudit hälsoundersökning via Kirunahälsan AB till samtliga i personalen på Nya Raketskolan. Ungefär hälften av medarbetarna har genomgått en sådan undersökning. Av dessa uppvisar drygt 23 procent svåra besvär. Ungefär hälften uppvisar medelsvåra besvär, medan resterande har lindriga besvär.

Tidssambandet för besvär kopplade till vistelse i byggnaden är mycket starkt eller starkt. Besvären går helt tillbaka då personerna inte vistas i byggnaden och besvären är inte bestående. De symtom som beskrivs eller uppvisas går helt tillbaka vid lediga perioder. Upplevda symptom försvinner efter timmar till veckor, detta varierar individuellt. De flesta medarbetare som upplever svårare besvär jobbar på markplanet i byggnaden – alltså vid förskoleklass, fritids, årskurs 1‑3 och anpassad grundskola.

Exempel på hälsobesvär som uppvisas:

 • försämrad astma
 • heshet
 • hosta
 • slemhinnebesvär
 • nässelfeber
 • eksem
 • trötthet
 • huvudvärk.

De elever som har besvär har erbjudits hälsobedömning och läkarbesök via kommunens centrala elevhälsa. Elevers besvär uppvisar samma symtom som de vuxnas, men i något lägre grad. Det är färre elever som uppvisar svåra besvär än de vuxna.

Viktiga medicinska fakta kring hälsoläget

Den medicinska expertisens bedömningen och forskning på området visar att det inte råder risk för sjukdom, förkortat liv eller död att vistas i lokaler som är drabbade av mikrobiell tillväxt och fuktskador.

Det är inte bra att vistas för länge i lokalerna, men det är inte akut farligt. Vuxna som har tidigare slemhinnebesvär, allergier och/eller astma kan få besvären förvärrade av att vistas i lokalerna. De flesta personer upplever inga besvär alls. Vid avslutad vistelse i lokalerna upphör besvär ganska omgående, eller efter en kortare tid. Besvär blir inte långvarigt bestående och sjukdomar som cancer eller liknande utvecklas inte. Det finns inte heller belägg för att gravida eller foster påverkas negativt. Barn har en större sårbarhet än vuxna.

Beslut om verksamheten

Det är viktigt att alla barn och vuxna i Kiruna kommuns verksamheter har en god och hälsosam arbetsmiljö oavsett lokal. Alla elever ska ha garanterad undervisningstid och kvalitet i undervisningen. Det ska råda trygghet och studiero. Vid åtgärdsarbetet på Nya Raketskolan kan störningar och säkerhetsfrågor uppstå ute och inne, eftersom delar av skolan blir byggarbetsplats. Pågående verksamhet kan också riskera att fördröja åtgärdsarbetet i byggnaden.

Mot bakgrund av ovanstående har Viktoria Björklund, förvaltningschef/skolchef, fattat följande beslut:

 • Hela verksamheten flyttar till andra lokaler under vårterminen 2024.
 • Nya Raketskolan kommer att vara utflyttad i andra lokaler under cirka 1–2 år.
 • Anpassad grundskola, förskoleklass och årskurs 1–3 är prioriterade.
 • All verksamhet ska finnas i nya lokaler vid höstterminens start 2024.
 • Lovskola, fritidshem och anpassad grundskolas fritidshem kan inte pågå under sommaren 2024 på Nya Raketskolan.

Flytten ska ske under rimliga och planerade former, utifrån klok riskbedömning samt långsiktigt hållbart. I fokus är god och hälsosam arbetsmiljö för barn och vuxna, samt elevers kvalitet i utbildningen.

Vad händer nu?

Kiruna kommun har inlett arbetet att planera för utflyttning. Flytten kommer ske under våren och kan ske gruppvis. En skyndsam utredning över tillgängliga lokaler kommer att göras.

Det finns idag inte svar på hur flytten ska gå till, eller vart alla elevgrupper med personal ska flytta. Det är inte säkert att hela årskurser eller klasser kan flytta sammanhållet. Det kan bli så att lokaler som från början inte är tänkta för utbildning måste nyttjas, och då får vi anpassa oss och lokalerna efter det. Vi kommer att lösa det tillsammans. Mer information om utflyttningen kommer så snart information finns.

Kiruna kommun kommer att bjuda in till föräldramöten för information och möjlighet att ställa frågor. Besked om detta kommer inom kort. Kiruna kommer även att bjuda in till en samverkansträff med det lokala näringslivet för att hitta eventuella lösningar på lokaler och logistik.

Här följer en sammanfattning av läget den 8 februari.

Etapp 1: återställning av skolans västra fasad

Projektavdelningen på Kirunabostäder har upphandlat entreprenören Kiruna Målbygg AB för åtgärder av den västra fasaden på Nya Raketskolan. Allt organiskt material kommer att plockas bort ända ned till betongstommen. Efter det påbörjas återställningen av en ny fasad.

Arbetet kommer att starta i slutet av februari med uppförandet av byggnadsställningar och avspärrningar av byggarbetsplatsen. Utomhusarbetet kommer att pågå till april cirka, och efter det påbörjas de invändiga åtgärderna i skolan. Arbetet inomhus berör ytor kring fönster. Åtgärderna utomhus kommer inte att innebära störningar på undervisningen. Men när arbetet flyttar inomhus kommer vissa störningar uppstå, som buller och avspärrning av mindre ytor.

Entreprenören kommer att upprätta en plan för säkerhet och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen innanför avspärrningarna. Där får inga obehöriga vistas. All byggtrafik kommer att ske under kontrollerade former och med tydliga anvisningar.

Enhetlig skaderapport för hela skolan

Arbetet med att ta fram en enhetlig skaderapport för samtliga skador i fastigheten pågår. När rapporten är klar kommer det att finnas en tydligare helhetsbild kring kommande åtgärder och tidplan.

Kommande flytt av elevgrupper

Det påbörjade arbetet att se över vilka elevgrupper som ska flytta ut från skolan fortsätter. Ambitionen är att fler elevgrupper ska vara utflyttade under våren.

Personalens hälsoundersökning är snart klar

Kirunahälsans sammantagna bedömning av personalens hälsoundersökningar börjar bli klar. Bedömningen är att det finns hälsobesvär som är tydligt kopplade till byggnaden.

 

Hör följer en sammanfattning av läget den 26 januari 2024.

Hälsostatus för elever och personal

Samtliga i personalen på Nya Raketskolan har erbjudits hälsokontroller via Kirunahälsan och ungefär 40 personer uppvisar symptom som slemhinnebesvär och huvudvärk. Personer upplever också ökade besvär av astma och allergi i de fall sådan underliggande känslighet finns.

Ungefär 35 elever har med vårdnadshavare varit i kontakt med Centrala elevhälsans skolsköterskor och/eller skolläkare för hälsosamtal. Av dessa elever har några remitterats till hälsocentral för stöd i sina symptom.

Hos de personer som sökt stöd via Kirunahälsan eller Centrala elevhälsan finns tydliga tidssamband mellan besvär och vistelsetid i lokalerna. Ingen i vare sig personalgruppen eller elevgruppen visar akuta symptom av kritisk karaktär. Medicinsk bedömning är att det inte är livshotande eller akut farligt att vistas i lokalerna. Men det är naturligtvis inte bra, och upplevda problem minskar eller upphör när exponering upphör.

Reparationen av ventilationsaggregaten ger resultat

Pågående reparationsarbete med ventilationen i huset visar goda resultat och bedömningen är att vi har mycket bättre inomhusmiljö idag än för bara någon vecka sedan. Detta kommer troligen mycket tydligt minska upplevelsen av besvär.

Fortsatta åtgärder

Kiruna kommuns ambition är att så snart som möjligt åtgärda all byggnadsrelaterad ohälsa. Första etappen påbörjas under tidig vår med åtgärder i västra fasaden. En dialog inleds med en teknisk konsult i början av februari. Syftet är att ta fram en åtgärdsplan för samtliga övriga åtgärder.

Kommunen inleder också ett arbete i närtid med en planering för flytt av elever till andra lokaler om det kommer visa sig nödvändigt. Det är i dagsläget fortfarande inte möjligt att svara på om elever måste flytta ut, och i så fall hur många elevgrupper som måste flytta och vart.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin