Anmälningspliktiga åtgärder

Bostadshus och tegelvillor

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov. I vissa fall krävs endast en anmälan och ett startbesked.

De åtgärder som är anmälningspliktiga återfinns i plan- och byggförordningen. Ett par exempel är:

  • Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
  • Tillbyggnad enligt attefallsreglerna
  • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
  • Installation av eldstad och rökkanal
  • Rivning utanför detaljplanerat område
  • Nybyggnad av takkupor
  • Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Ändring av en byggnad som innebär att bärande konstruktion berörs

Vilka handlingar som krävs för en anmälan varierar beroende på vad anmälan gäller. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker.

För en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är lovbefriade, mer information om dessa finns längre ned på sidan. Mer information finns även på Boverket. 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari