Marklov

Grävmaskin med jord i skopan
Foto: Kjell Törmä

Markåtgärder såsom schakt och fyllning kan kräva marklov.

Inom detaljplanelagt område krävs marklov om den planerade schaktnings- eller fyllningsåtgärden innebär att marknivån ändras mer än en halv meter från ursprunglig nivå. Marklovsplikten kan i detaljplaner utökas till att omfatta även trädfällning och skogsplantering.

Utanför område med detaljplan krävs marklov om åtgärden ska genomföras i ett område avsett för bebyggelse eller i ett område som befinner sig i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, flygplats m.m. och det finns beslut om detta i en områdesbestämmelse. 

Markarbeten som vidtas inom 4,5 m från tomtgräns kan kräva marklov, oavsett förändring i höjd eller var åtgärden genomförs. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på om lov krävs.

Tänk på att en höjning eller sänkning av din tomt kan påverka dina grannar och omgivningen, t.ex. genom påverkad dränering eller markens stabilitet. Det är alltid bra att prata med dina grannar innan du genomför någon åtgärd.

Det här behöver du lämna in för en ansökan om marklov:

 • Ifylld ansökan (blankett)
 • Situationsplan där området som berörs markeras
 • Ritning över markprofil

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga. 

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen

  Telefontider:

  Måndag            kl. 9-12
  Tisdag               kl. 9-12
  Onsdag             kl. 10-14
  Torsdag             kl. 13-16
  Fredag               kl.  8-11 

 • Miljö- och bygg kundtjänst

  Kristallen, entréplan
  Stadshustorget 1

  Öppettider:

  Måndag kl. 9-12
  Onsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 8-11 • Julia Vallgren

  TF Förvaltningschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Karin Blomkvist