Strandskyddsdispens

Illustration över tomtplatsavgränsning vid ansökan om strandskyddsdispens
Illustration: Boverket

Strandskydd finns för att trygga allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag, samt för att skydda växt- och djurliv.

Strandskydd omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, längs kusten, sjöar och vattendrag. Om du vill bygga nära en sjö eller ett vattendrag kan du behöva söka dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. 

Inom ett strandskyddsområde får man inte uppföra några byggnader, inte ens förråd, friggebodar eller garage. Man får heller inte utföra någon annan åtgärd som helt eller delvis inskränker allemansrätten eller väsentligt förändrar livsvillkor för djur eller växter. Vägar, stängsel och staket är exempel på anläggningar som är förbjudna att uppföra utan dispens. 

Dispens från strandskyddet får i undantantagsfall meddelas av kommunen, om särskilda skäl föreligger. Länsstyrelsen har alltid möjlighet att överpröva beslutet inom tre veckor från det att myndigheten har mottagit beslutet. 

Det kan finnas undantag från strandskyddet, till exempel kan strandskyddet vara upphävt inom detaljplanerade områden. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på om dispens krävs. Du hittar länkar till mer information om strandskydd längre ned på sidan.

Det här behöver du vanligen lämna in för en ansökan om dispens:

 • ansökan
 • översiktskarta
 • situationsplan med den planerade byggnaden utritad samt avstånd mellan byggnad och strandlinje
 • fasadritningar
 • koordinater
 • skisser
 • foto
 • motivering till hur grunden för dispens uppfylls.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Alla ritningar ska innehålla:

 • norrpil
 • skalangivelse
 • måttsättning
 • fastighetsbeteckning.

Mer information om landsbygdsutveckling i strandnära läge finns i Kiruna kommuns översiktsplan.

Ansök om dispens via e-tjänst

I e‑tjänsten får du veta vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsten.

E‑tjänsten Strandskyddsdispens Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin