Strandskyddsdispens

Illustration över tomtplatsavgränsning vid ansökan om strandskyddsdispens
Illustration: Boverket

Strandskydd finns för att trygga allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag samt för att skydda växt- och djurliv.

Strandskydd omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, längs kusten, sjöar och vattendrag. Om du vill bygga nära en sjö eller ett vattendrag kan du behöva söka dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. 

Inom ett strandskyddsområde får man inte uppföra några byggnader, inte ens förråd, friggebodar eller garage. Man får heller inte utföra någon annan åtgärd som helt eller delvis inskränker allemansrätten eller väsentligt förändrar livsvillkor för djur eller växter. Vägar, stängsel och staket är exempel på anläggningar som är förbjudna att uppföra utan dispens. 

Dispens från strandskyddet får i undantantagsfall meddelas av kommunen, om särskilda skäl föreligger. Länsstyrelsen har alltid möjlighet att överpröva beslutet inom tre veckor från det att myndigheten har mottagit beslutet. 

Det kan finnas undantag från strandskyddet, till exempel kan strandskyddet vara upphävt inom detaljplanerade områden. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på om dispens krävs. Du hittar länkar till mer information om strandskydd längre ned på sidan.

Det här behöver du vanligen lämna in för en ansökan om dispens:

 • Ifylld ansökan
 • Situationsplan med den planerade byggnaden utritad samt avstånd mellan byggnad och strandlinje
 • Fasadritningar
 • Om du åberopar landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) behöver du motivera din ståndpunkt samt på vilket sätt din ansökan är i linje med LIS

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Mer information om landsbygdsutveckling i strandnära läge finns i Kiruna kommuns översiktsplan 2018. 

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen

  Telefontider

  Måndag 9-12

  Tisdag 9-12

  Onsdag 10-14

  Torsdag 13-16

  Fredag 8-11

  Besökstider

  Måndag 9-12

  Onsdag 10-14

  Fredag 8-11

 • Miljö- och bygg kundtjänst

  Kristallen, entréplan
  Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag 9-12

  Tisdag 9-12

  Onsdag 10-14

  Torsdag 13-16

  Fredag 8-11

  Besökstider

  Måndag 9-12

  Onsdag 10-14

  Fredag 8-11

 • Julia Vallgren

  TF Förvaltningschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari