Högalid 5:6 med flera, del av, Sandstensberget

Översiktskarta för del av Högalid 5:6 med flera, Sandstensberget. Planområdet ungefärligt markerat i grönt.
Planområdet ungefärligt markerat i grönt.

Bostäder med mera

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder samt möjlighet för nybyggnation av vattentorn vid behov.

Detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C (2014). Detaljplanens syfte överensstämmer med Kiruna kommuns översiktsplan (2018).

Genomförande av planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti