Gruvstadspark 5, Kiruna sjukhus med flera

Översiktskarta för Gruvstadspark 5, Kiruna sjukhus med flera. Planområdet markerat med gul, streckad linje.
Planområdet markerat med gul, streckad linje.

Gruvindustri

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv förändring av markanvändningen från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. För att bibehålla en god boendemiljö samt att markens användning ska kunna förändras under tid arbetar Kiruna kommun och LKAB tillsammans med en gruvstadspark. Denna fungerar som en buffertzon och anläggs i gränsområdet mellan staden och gruvan.

Planförslaget stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti