Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Västra Stenbacken

Karta som visar planområdet
Röd markering anger planområdet

Fritidshus

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-09-19, § 95. Beslutet har överklagats.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har den 16 augusti 2022, mål nr P 1775–21, upphävt Kommunfullmäktiges i Kiruna kommun beslut den 8 juni 2021, § 113, att anta en detaljplan för västra Stenbacken. Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna.

Förslag till detaljplanen hanterades på nytt i Kommunfullmäktige den 19 september 2022 för antagande.

Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare fritidshus. Planen reglerar även områden för båthus och parkering med plats för avfallskärl.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014).

Undersökning har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet, enligt miljöbalken 18 c §/18 d §.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti