Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Västra Stenbacken

Karta som visar planområdet
Röd markering anger planområdet

Fritidshus

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-06-08, § 113. Beslutet har överklagats.

Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare fritidshus. Planen reglerar även områden för båthus och parkering med plats för avfallskärl.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014).

Undersökning har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet, enligt miljöbalken 18 c §/18 d §.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari