Kiruna 1:1, del av, Viscariagruvan

Översiktskarta för del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan. Planområde inom blå linje.
Planområde inom blå linje.

Gruvindustri

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten. Syftet är också att hålla en flexibel detaljplan då frågor rörande åtgärder för att säkerställa nödvändiga skydds- och säkerhetsåtgärder ska hanteras inom framtida tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken (MB).

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan för Kiruna C 2018. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti