Kiruna 1:1, del av, Viscariagruvan

Översiktskarta för del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan. Planområde inom blå linje.
Planområde inom blå linje.

Gruvindustri

Ett förslag till detaljplan för del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 september – 6 oktober 2022.

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten. Syftet är också att hålla en flexibel detaljplan då frågor rörande åtgärder för att säkerställa nödvändiga skydds- och säkerhetsåtgärder ska hanteras inom framtida tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken (MB).

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan för Kiruna C 2018. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Mona Mattsson Kauppi, tfn: 0980-701 79 eller e-post: mona.mattsson-kauppi@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 6 oktober 2022 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2022–00364 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti