Kiruna 1:1, del av, Kiruna 1:173, del av

Utdrag ur gestaltningsprogram för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173
Utdrag ur gestaltningsprogrammet. Källa: Outer Space arkitekter

Krematorium, begravningsplats

Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för anläggande av ett nytt krematorium samt för en begravningsplats med tillhörande verksamheter. Området innefattar ersättning av nuvarande krematorium, som måste avvecklas med anledning av stadsomvandlingen samt kapell, kolumbarium (gravvalv med urngravar), minneslund och kyrkogård med tillhörande byggnationer för drift. Kyrkogården ska inrymma jordgravar, askgravar och urngravar. Här ska också finnas utrymme för personalutrymmen och byggnader för driften, till exempel garage. Tanken är att området ska inrymma gravplatser för olika trosinriktningar till exempel muslimska och buddhistiska. Området ska också inrymma parkeringar för besökanden och anställda.

Detaljplanen avviker i en liten del från Översiktsplan Kiruna kommun, 2018 och från den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C, 2014. Inom planområdet finns inga strandskyddade vatten. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

OBS! den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Granskning

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti