Jukkasjärvi 1:4, del av, Jukkasjärvi 1:5, del av, Jukkasjärvi 1:22

Översiktskarta för del av Jukkasjärvi 1:4, 1:5 och 1:22. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Planområdet ungefärligt markerat i rött.

Bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål genom avstyckning av fastigheten Jukkasjärvi 1:4 och del av 1:5 och 1:22.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan för Kiruna kommun 2018.

För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti