Lombolo 12:1 med flera, del av, Solvinden

Översiktskarta för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Bostäder med mera

Ett förslag till detaljplan för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden, bostäder med mera finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 17 november – 15 december 2023.

Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för småbostäder och förskola genom justering av gällande byggrätt utifrån samtida behov. Detaljplanen omfattar förutom befintliga bostadskvarter och förskoleverksamhet även förefintlig gatu- och grönstruktur.

Detaljplanens syfte överensstämmer med Kiruna kommuns översiktsplan (2018) och med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014). En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Del av planområdet ligger inom gällande detaljplan, R225, från 1979. Bestämmelsen att strandskydd återinträder när en stadsplan ersätts av en ny detaljplan, i enlighet med 10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, förutsätts således gälla för del av planområdet som omfattas av R225.

Upplysningar om detaljplanen ges av Monika Paleckaityte, tfn: 0980-755 64 eller e-post: monika.paleckaityte@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 15 december 2023 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020–01328 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Planskede

Planskede: Granskning

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti