Lombolo 12:1 med flera, del av, Solvinden

Översiktskarta för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Bostäder med mera

Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för småbostäder och förskola genom justering av gällande byggrätt utifrån samtida behov. Detaljplanen omfattar förutom befintliga bostadskvarter och förskoleverksamhet även förefintlig gatu- och grönstruktur.

Detaljplanens syfte överensstämmer med Kiruna kommuns översiktsplan (2018) och med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014). En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Del av planområdet ligger inom gällande detaljplan, R225, från 1979. Bestämmelsen att strandskydd återinträder när en stadsplan ersätts av en ny detaljplan, i enlighet med 10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, förutsätts således gälla för del av planområdet som omfattas av R225.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Granskning

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti