Lombolo 12:1 med flera, del av, Solvinden

Översiktskarta för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Bostäder med mera

Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för småbostäder och förskola genom justering av gällande byggrätt utifrån samtida behov. Detaljplanen omfattar förutom befintliga bostadskvarter och förskoleverksamhet även förefintlig gatu- och grönstruktur.

Detaljplanens syfte överensstämmer med Kiruna kommuns översiktsplan (2018) och med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014).

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Strandskyddet upphävs för del av planområdet som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken 13–18 §§. Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet inom planområdet åberopas 7 kap. 18 § c 1 punkten miljöbalken, det vill säga att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Arbetet med planen bedrivs med standardplanförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti