Bostadsanpassning

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Bidraget kan ges till alla som har ett bestående funktionshinder. Bidraget är till för att man skall ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem, även om man har en funktionsnedsättning.

Bidraget skall användas till individuella anpassningar för att underlätta den funktionshindrades dagliga livsföring.

Den bostad du har som permanent boende kan bostadsanpassas. Äger du inte din bostad, måste fastighetsägaren ge sitt medgivande.

Du kan inte få bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. Du kan inte få bidrag till underhåll eller upprustning av din bostad, inte heller till byggnadstekniska brister, som fukt- eller mögelsanering. Vid inflyttning till ny bostad krävs särskilda skäl för att du ska få bidrag till kostnadskrävande åtgärder.

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsvariation. Är den nya bostaden en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsvariation. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsvariation. Legitimerad arbetsterapeut eller annan sakkunnig utformar intyget. Handläggaren kan ge mer information om bostadsanpassningsbidraget och vilka handlingar som måste lämnas in tillsammans med ansökan. Ansökan lämnas till Kiruna kommun, Socialförvaltningen bostadsanpassningshandläggare som utreder och beslutar om bidraget.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Susanne Dahlberg