Abisko 1:22 med flera

Illustration över möjlig utformning av detaljplanen
Illustration över möjlig utformning av detaljplanen

Bostäder

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 33.
Beslutet vann laga kraft 2020-05-08.

Planområdet ligger i västra delen av Kiruna kommun, Abisko tätort, 95 km från Kirunas centrum. Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för ett nytt bostadsområde i Abisko. Planförslaget innehåller 2-3 bostadstomter som flexibelt möjliggör olika bostadstyper och 1-2 tomter för turistverksamhet. Omgivningen består av fjällnatur och fjällverksamhet bedrivs i området.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900), SFS (2014:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari