Borraren, Brytaren med flera, Steinholtzgatan

Parkering

Miljö- och byggnämnden antog 2010-12-09, § 249-10, ändring av detaljplan för Steinholtzgatan, del av Borraren m fl, för parkering i Kiruna kommun.

Syftet med detaljplanen är tillskapa fler parkeringplatser.

Beslutet vann laga kraft 2011-01-08.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari