Bolaget 11:4 med flera, Gruvstadspark etapp 1

Park - Industri

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att successivt avveckla bebyggelsen inom planområdet och utveckla gruvdriften under mark. Allt eftersom bebyggelsen avvecklas ska en parkmiljö iordningställas mellan staden och gruvindustrin.

Inom planområdet finns 313 lägenheter, tre hotell, järnvägsstationen och stadshuset. Området omfattar också järnvägen, Ön, gamla ställverket och gamla omformarstationen samt ca 40 garage mellan Nikkaluoktavägen och gruvområdet.

Planen antogs av kommunfullmäktige 21 februari 2011, § 15.

Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-05 efter mark- och miljööverdomstolens beslut 2012-06-05 i mål nr P 3466-12.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari