Aftonfjärilen, del av

Tillägg - upphävande av U-område

Syftet med tillägget är att ta bort U-område för att få en utökad byggbar yta på befintlig tomtmark.

Miljö- och byggnämnden har 2010-10-07, § 186-10, antagit ändring av detaljplan för del av Stenvägen, kvarteret Aftonfjärilen 1,upphävande av u-område i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2010-11-06.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari