Bolaget 11:2 med flera

Upphävande av detaljplan

Syftet med att upphäva delar av de gällande detaljplanerna är att planbestämmelserna är inaktuella och till vissa delar svårtolkade. Området ligger i utkanten av Kiruna C och intressen finns att nyttja marken för verksamhet som strider mot gällande planbestämmelser. All prövning och lämplighetsbedömning för olika slag av markanvändning får därmed inte stöd i någon detaljplan, utan sker istället med stöd av plan- och bygglagen, kommunens översiktsplan samt andra bestämmelser och regler.

Förfarandet har övergått från enkelt till normalt planförfarande. Det beror på att de inkomna synpunkterna i samrådsskedet har bedömts vara av den karaktären att allmänt intresse i området föreligger. En sammanfattning av synpunkterna finns att ta del av i samrådsredogörelsen som godkänts av miljö- och byggnämnden.

Berörda planer upphävdes av miljö- och byggnämnden den 3 september 2009.

Miljö- och byggnämndens beslut har vunnit laga kraft 2009-10-06.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari