Abisko 1:22, Abisko Östra

Tillägg - Utökning av byggrätt

Syftet med ändringen var att åstadkomma rimliga byggbestämmelser som uppnår dagens krav på fritidshusens storlek, inriktat på fortsatt fritidsanvändning. I ursprunglig detaljplan regleras byggrätten till maximalt 30 kvadratmeter för huvudbyggnad och 10 kvadratmeter för uthus. Ändringen av detaljplanen innebär att byggrätten har utökats till 50 kvadratmeter för huvudbyggnad och 10 kvadratmeter för uthus.

Ett förslag upprättades och var på samråd under tiden december till januari.
Planförslaget ställdes ut för granskning under februari till mars 2009 och har antagits av miljö- och byggnämnden den 11 juni 2009.

Beslutet vann laga kraft 2009-07-14.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari