Alptoppen med flera

Tillägg - Utökning av byggrätt

En ändring av gällande detaljplan innebär att byggrätten för kvarteren runt Alpvägen utökas till 220 kvm sammanlagda byggnadsarea per tomt. På så vis kan området bebyggas med friliggande bostadshus.

Med föreslagen byggrätt är det lämpligt att halvera antalet bostadstomter till ca 14 (och därmed bostadshus) för att ge större tomter i området. En utökad byggrätt föreslås då det i Kiruna finns en efterfrågan på tomter för fristående enbostadshus och inte sammanbyggda småhus som gällande detaljplan medger.

Planen har vunnit laga kraft 2011-06-03.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari