Björkliden 1:3 och 1:5 med flera

Turism, hotell, bostad och service

Miljö- och byggnämnden antog 2007-05-24, § 143-07, detaljplan för del av Björkliden , Björkliden 1:5 med flera, för turism, hotell, bostäder och service, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2007-06-08.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari