Bolaget 11:4 med flera, Gruvstadsparken, tillägg

Tillägg, borttagande av rivningsförbud, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (q).

Planområdet är under omvandling och 2010-10-25 antogs en detaljplan som möjliggjorde industriändamål. 2012-06-05 vann detaljplanen laga kraft efter överklagande. Tanken med området, även kallat Gruvstadsparken, är att det ska vara en buffert mellan gruvindustrin och staden.

I den gällande detaljplanen lades planbestämmelsen "q" på de kulturhistoriska byggnaderna för att skydda dem mot rivning och förvanskning. Dessa byggnader ligger i dagsläget farligt till och de måste flyttas. Därför måste planbestämmelsen "q" tas bort genom denna ändring, för att kunna flytta byggnaderna och behålla arvet i framtiden.

Ändringen genom tillägg antogs av miljö- och byggnämnden 2013-09-13, § 130-13.

Beslutet överklagades och vann laga kraft 2014-05-19 enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut samma dag (mål nr 2130-14).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari