Thule förskola

Thule förskola är centralt belägen och har en stor härlig gård med många utmaningar för barnen under alla årstider.

På förskolan är vi ca 40 barn fördelat på två avdelningar som är åldersuppdelade. Ena avdelningen har barn i åldrarna 1-3 år och den andra har barn 3-5 år. Förskolan har ett gemensamt torg där barn från båda avdelningarna har möjlighet att mötas under dagen.

Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och den filosofin har samma grundläggande barnsyn och kunskapssyn som läroplanen. Vi strävar efter ett tankesätt där vi vill arbeta med meningsfulla utmaningar och projekt som sker både individuellt och i samarbete med andra. En undersökande och utforskande miljö och ett arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger i grund för läroprocessen. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens och pedagogernas tankar, detta hjälper oss att reflektera över vårt eget och andras lärande.

Vi har tillgång till en ”Pedagogista” som utmanar pedagogernas tankar kring barns lärande och inflytande och hjälper till att driva pedagogerna och barnens arbete vidare kring små och stora projekt i vardagen.

Vi arbetar aktivt med vår inomhusmiljö för att förändra och anpassa den efter barnens intressen. Vår tanke är att erbjuda barnen ett varierat innehåll med utmaningar för alla barn. Vi lägger stor vikt vid barns skapande och kreativitet och uppmuntrar barnens egna idéer och tankesätt genom bland annat bygg- och konstruktionsarbete och skapande i ateljén. Förskolan arbetar aktivt med dans och rörelse som uttrycksform och erbjuder barnen regelbundet tillfällen för detta.

Språket har en central roll i vår verksamhet. Barnen möter under sin tid på förskolan både sånger, sagor, rim och ramsor och olika språklekar. Barnen möter också TAKK (Tecken som Alternativ och/eller Kompletterande Kommunikation) som kan vara till hjälp för de som ännu inte har det talade språket eller som en förstärkning av språket. TAKK kan förenklat beskrivas som en enklare form av teckenspråk och kan vara till hjälp för alla barn i deras vidare språkutveckling. Vi arbetar aktivt med Babblarna, framförallt med de yngre barnen, som är ett material framtaget för barns tidiga språkutveckling och som på ett lustfyllt sätt främjar kommunikation. Utöver detta samtalar vi med barnen och låter dem uttrycka sina tankar och föreställningar då vi ser barn som kompetenta och medskapare till sin vardag på förskolan.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson