Tuolluvaara 1:1 med flera, del av, Volymhandel och centrum, ändring

Illustration del av Tuolluvaara 1:1 med flera, volymhandel och centrum, ändring
Illustration av hur kulturhistoriska byggnader placeras intill lilla torget.

Volymhandel och centrum, ändring

Ett förslag till detaljplan för Volymhandel och centrum, del av Tuolluvaara 1:1 med flera, ändring, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 februari – 7 mars 2024.

Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. Pekinghusets nock är för hög för angiven placering där nockhöjden begränsas till 9 meter i detaljplan. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs därmed en planändring.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna tätort framtagen år 2014.

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Upplysningar om planförslaget ges av Monika Paleckaityte, tfn: 0980-755 64 eller e-post: monika.paleckaityte@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 7 mars 2024 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet med ”Detaljplan för volymhandel och centrum, ändring”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2023-01022 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Planskede

Planskede: Granskning

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti