Lombolo 12:1, del av, Stenvägen

Bostäder med mera

Syftet med detaljplanen är att kunna bebygga planområdet med sju tomter för småhus.

Miljö- och byggnämnden antog 2008-05-30, § 163-08, detaljplan för, del av Lombolo 12:1, Stenvägen, för bostäder i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-07-04.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari