Provtagaren 21

Utökad byggrätt

Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1989, är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålen kontor och handel. Gällande detaljplans bestämmelser om tillåten byggnadsarea motsvarar inte de krav som fastighetsägaren ställer på sin verksamhet idag.

Kvarteret ligger mitt i Kiruna centrum och består idag av ett kafé som på sommaren även har en uteservering. När gällande detaljplan upprättades fungerade anslutande gata som en lokalgata för biltrafik. Idag är det enbart en gågata.

Planen vann laga kraft 7 november 2010.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari