Riksgränsen 1:21, Vassijaure

Bostad

Miljö- och byggnämnden antog 2012-06-14, §184-12, detaljplan för del av Riksgränsen 1:21, Vassijaure, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2012-07-18.

Syftet med detaljplanen är att ändra tidigare markanvändning till bostadsändamål inom fastigheten Riksgränsen 1:21, tidigare Folkets Hus i Vassijaure. Förslaget kommer att möjliggöra utbyggnad av befintlig huvudbyggnad och att ett uthus får uppföras. Syftet med planen är också att fastigheten ska kunna avstyckas till två tomter som möjliggör ytterligare en bostad med tillhörande uthus.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari