Puoltsa 1:4, del av, Puoltsa 1:85 med flera

Bostad, turism och lantbruk

Miljö- och Byggnämnden antog 2006-02-14, § 68-06, detaljplan för del av Puoltsa, Puoltsa 1:4, Puoltsa 1:85 m.fl. för bostad, bostad/turism, lantbruk/turism i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-06-25.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari