Riksgränsen 1:30, Riksgränsen 1:143

Översiktsbild över planområdets läge.
Översiktsbild över planområdets läge.

Bostäder

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2023-03-27, § 54. Beslutet vann laga kraft 2023-04-25.

Syftet med planen är att utöka byggrätter för bostäder inom fastigheterna Riksgränsen 1:30 samt Riksgränsen 1:143 i Katterjåkk. Aktuellt planförslag medger samma bestämmelser som i gällande detaljplan med undantag att byggrätt för bostäder utökas. Båda fastigheterna har tidigare ingått i detaljplan Katterjåkk fritidshus, del av Riksgränsen 1:6 men har tagits ut och hanteras i en separat detaljplan. Förslaget var på samråd när den fortfarande var en del av Riksgränsen 1:6 och därför går den direkt till granskningsskede.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti