Renen 1

Hotell

Miljö- och byggnämnden antog 2014-08-28, § 166, detaljplan för Renen 1 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-10-01.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att uppföra hotell.

Malmfältens folkhögskola planerar att uppföra hotellbyggnader i anslutning till den redan befintliga bebyggelsen på fastigheten Renen 1. I den gällande detaljplanen är området planlagt med ändamålet skola. I förslaget till detaljplanen regleras marken utöver skola också för bostäder, kontor och kultur och fritid (inkluderar även hotell och vandrarhem).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari