Riksgränsen 1:12 m.fl

Flygfoto som visar planområdet
Planområdet markerat med rött

Turism, verksamheter

Kommunfullmäktige antog 2020-09-14 detaljplanen för Riksgränsen 1:12 med flera. Detaljplanen vann laga kraft 2020-10-10.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling av besöksanläggningar samt säkerställa befintliga verksamheter med tillhörande funktioner.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014).

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom planområdet (genom en generell bestämmelse) och som särskilt skäl för upphävandet åberopas (enligt 7 kap 18 c § miljöbalken) skäl 1: mark som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning beträffande betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken har upprättats 2020-02-06 som ett separat dokument. Kommunen bedömer att planen inte medför en betydande miljöpåverkan.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari