Riksgränsen 1:144 och 1:145 med flera

Bostäder

Miljö- och byggnämnden antog 2013-12-05, § 187-13, detaljplan för Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av 1:6 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse i Riksgränsen. Tidigare planläggning medger hotell- och naturändamål. Förändringarna från den gällande planen handlar om ändrad markanvändning.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari